Software Engineering

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
МИЕ010113 Software Engineering
Form of education: 
full-time
Duration of training (in semesters): 
8
Professional qualification: 
Bachelor in Software Engineering

Focus, educational goals

Специалността Софтуерно инженерство подготвя специалисти с висше образование, които да познават  добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с изисквания, известни като Computing Curriculum – Software Engineering. (CC-SЕ), на световните професионални организации ACM и IEEE.

Training

Учебният план осигурява всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на софтуерното инженерство. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: анализ и спецификация на изискванията, спецификация на програми, разработване на програми, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации, така и практически направления при разработването на софтуера, включително тези, случващи се в големи и сложни системи. Освен това, сериозно внимание се отделя на математическите дисциплини, свързани със специалността. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да бъдещата им работа.

Professional competence

Специалистите по софтуерно инженерство ще имат теоретични знания и практически умения за разработването и поддържането на надежден, ефективен и качествен софтуер в различни области на компютърните приложения.

  • Имат фундаментални знания и умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни технологии и системи. Познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми. Могат да участват в специфицирането, проектирането и реализирането на софтуерни продукти
  • Могат да работят ефективно в екип, умеят да преодоляват конфликти при реализацията на проект, да намират приемливи компромиси по отношение на цената, времето, знанията, съществуващите системи и организации. Демонстрират разбиране на важността на преговарянето, навици за ефективна работа, за ръководене, за добра комуникация.
  • Умеят да конструират подходящи решения в една или повече приложни области. За целта те използват софтуерно-инженерни подходи, съобразени с етични, социални, юридически и икономически аспекти. Демонстрират разбиране, че могат да прилагат общоприети теории, модели и техники, които са основа на идентифицирането на проблема, а също анализ, проектиране, разработка, реализация, верификация и документиране на софтуера.

 

Professional realization

Бакалаврите по софтуерно инженерство могат да прилагат знанията и уменията си като софтуерни инженери в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер. Могат да работят като аналитици, проектанти, разработчици, като специалисти отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация.
Специалистите по Софтуерно инженерство са сред най-високо платените специалисти в света, а търсенето им на пазара на специалисти е традиционно високо.