Software Technologies

Maгистърската програма по Софтуерни технологии включва широк спектър от курсове в областта на съвременните технологии за изграждане такива сложни софтуерни решения като: системите за управление на разпределени изчислителни ресурси, автономни самоадаптиращи се системи, мобилни приложения, Интернет приложения и други. Същевременно тя дава необходимите познания за управлението на сложни и големи софтуерни проекти.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII342113 Informatics
Master's programme: 
Software Technologies
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Software Technologies
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Sylvia Ilieva, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма Софтеурни технологии (СТ) е разработена в съответствие с изискванията на ACM/IEEE Computing Curricula of Software Engineering. Програмата обединява широк спектър от знания в актуалните аспекти на софтуерните технологии. Магистърската програма Софтеурни технологии е с продължителност 3 семестъра, като последният семестър е предвиден за задължителен стаж и разработване на дипломен проект. Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват в сътрудничество с водещи софтуерни фирми (Rila Solutions, IBM, SAP labs, VMWare и др.), професионални организации (БАССКОМ, БАИТ), както и с други университети (Университет на Малардален, Швеция, Университет на Л'акуила, Италия, Университет на Гренобъл, Франция и др.). За отделни теми се привличат като гост лектори български и чуждестранни преподаватели и експерти. Студентите могат да използват специализирана библиотека, която съдържа съвременни издания в различни направления на Софтуерните технологии. За всички предлагани курсове от учебния план е осигурена специализирана литература.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват бакалаври, завършили специалност Информатика или сходна специалност. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. Препоръчително е кандидатите да имат поне 2 години трудов стаж в организация, занимаваща се с информационни и комуникационни технологии. Поради ограничения брой места в магистърската програма Софтуерни технологии всички кандидати за обучение (с държавна субсидия или срещу заплащане) задължително трябва да са положили конкурсния изпит.

Цел на програмата

Основната характеристика на съвременния софтуер е сложността. При осигуряване на софтуерни решения не е достатъчно владеенето на програмни езици и модерни алгоритми, а трябва да се имат предвид много други аспекти. Софтуерното инженерство се занимава с разработването на сложен софтуер, използвайки систематичен инженерен подход, който осигурява теории, методи и средства за решаване на сложни и често интердисциплинарни проблеми.

Програмата е съставена с оглед на придобиване на теоретични познания, практически умения и способности за най-ефективно и успешно навлизане на студентите в бързо развиващия се актуален клон на съвременните технологии – софтуерните технологии. Целта на магистърската програма Софтеурни технологии е студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи; да получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане на сложни софтуерни решения за различни области – телекомуникации, автоматизиране на индустрията, вградени системи и други, както и заразлични типове информационни системи, уеб-базирани системи и системи, ориентирани към услуги (SOA); да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на бизнес системи.

Training (knowledge and skills)

Магистърската програма Софтеурни технологии е насочена към подготовката на новата генерация аналисти, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за качеството, ръководители на проекти в съвременните софтуерни системи в областта на традиционните, разпределените и мрежовите системи. Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като професионални проектанти и разработчици на софтуер самостоятелно и в екип. Предвидени са достатъчен обем от актуални по значение и съдържание курсове, посветени на теоретичните основи и архитектурни и технологични решения при разпределените многослойни програмни системи. Ще бъдат основно разгледани отделните фази от процеса на разработка на сложни софтуерни системи, както и съвременни методи и средства за изграждане на приложения и интегрирането помежду им. В предвидените лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят програмните среди и средства за разработка на модули и цялостни системи, както и да приложат на практика получените знания в рамките на курсови задачи и проекти. Ще имат професионална компетентност и умения за проектирането и управлението на разработването на софтуерни системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на ръководители в различните нива на управление в организациите от софтуерната индустрия както в България, така и в Европа, Америка и други държави.

Professional competence

Завършващите магистърската програма по Софтуерни технологии трябва да са компетентни да:

 • демонстрират знание и разбиране на съществените факти, концепции, принципи и теории, които са свързани с информатиката и особено със софтуерните технологии;
 • използват това знание и разбиране при проектирането на софтуерни системи с ясна представа за предимствата и недостатъците на различните варианти на проектиране;
 • идентифицират и анализират критерии и спецификации, които са подходящи за решаването на конкретни проблеми;
 • прилагат подходящи теория, практики и средства за специфицирането, проектирането, реализирането и оценяването на компютърните и информационните технологии;
 • специфицират, проектират и реализират софтуерни системи;
 • работят в софтуерни проекти като изпълнители и ръководители;
 • оценяват софтуерните системи;
 • събират и прилагат нова информация от различни видове източници, като учебници, ръководства, Интернет;
 • прилагат и разбират принципите и ролята на съвременните софтуерни интерфейси при проектирането и реализирането на системи, съдържащи софтуер като част от тях.

В допълнение на изброените по-горе компетенции студентите ще придобият умения да:

 • правят кратки и ясни презентации пред различни аудитории за технически проблеми и решенията им;
 • работят ефективно като член на екип от разработчици;
 • разбират и обясняват качествените измерения на проблем;
 • управляват собственото си обучение и развитие, включително разпределяне на времето и организационни умения.

Professional realization

Бъдещите магистри по Софтуерни технологии ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятени проектанти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучаваните световни практики и модерни средства за специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни софтуерни системи.

Завършилите магистри ще могат да заемат всяка позиция в организациите, разработващи софтуерни системи, а също и в бизнес организации или в публичната администрация – като аналитици, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други. Друга възможна реализация е научно-изследователска и преподавателска работа в областта на софтуерното инженерство.

Contact information