Technologies for Education in Mathematics and Informatics

Professional area: 
1.3. Pedagogy of education in ...
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIL212113 Mathematics and Informatics
Master's programme: 
Technologies for Education in Mathematics and Informatics
Form of education: 
Full-time and Part-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Duration of part-time training (in semesters): 
4
Professional qualification: 
MSC in Mathematics and Informatics - Technologies for Education in Mathematics and Informatics
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Tanya Tonova, PhD

Focus, educational goals

Целта на програмата е да изгради висококвалифицирани педагогически кадри по математика и информатика, които могат: да прилагат ефективно в практиката съвременни методи за обучение по математика и информатика; да участват и ръководят научни разработки в областта на обучението по математика и информатика.

Training (knowledge and skills)

Магистърската програма е ориентирана към бакалаври с учителска правоспособност по математика и информатика. В нея могат да кандидатстват и специалисти по математика/информатика с интереси в областта на образованието, които имат възможност да получат учителска правоспособност чрез допълнителна форма на обучение. Приемният изпит е тест (с избираеми отговори) в областта на елементарната математика. Кандидатсващите платено обучение може да бъдат приети и само по успех от дипломата за висше образование.

Professional competence

Дипломиралите се магистри могат да преподават профилирана подготовка 11-12 клас във втора гимназиална степен, да разработват допълнителни модули за тази степен, да прилагат специфични форми на оценяване, да работят като директори на училища, експерти по математика и/или информатика, в научни институти и центрове, като автори на учебници, учебни помагала, образователни сайтове, електронни курсове и др.

Professional realization

Програмата дава база за продължаване на обучението чрез докторантура по методика на преподаването на математика и/или информатика и информационни технологии.

Contact information