Програми по направления

За учебната 2017/2018 година приемът на магистри във ФМИ се извършва в следните основни професионални направления:

(1) 4.6 Информатика и Компютърни Науки:

 1. Био- и медицинска информатика
 2. Вградени системи
 3. Електронен бизнес и електронно управление (на български и на английски език)
 4. Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
 5. Извличане на информация и откриване на знания
 6. Изкуствен интелект
 7. Информационни системи
 8. Информационно-технологични услуги и проекти
 9. Компютърна графика
 10. Компютърна лингвистика
 11. Логика и алгоритми
 12. Мехатроника и роботика
 13. Разпределени системи и мобилни технологии
 14. Софтуерни технологии
 15. Технологии за знания и иновации
 16. Дискретни и алгебрични структури

(2) 4.5 Математика:

 1. Алгебра, геометрия и топология
 2. Динамични системи и теория на числата
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране
 4. Оптимизация
 5. Уравнения на математичната физика
 6. Вероятности, актюерство и статистика
 7. Уравнения на математичната физика и приложения
 8. Математическо моделиране в икономиката

(3) Педагогика на обучението по Математика, Информатика и Информационни Технологии:

 1. Технологии за обучение по математика и информатика
 2. Електронно обучение

Магистърските програми осъществяват прием от зимен семестър. Много малък брой програми в редки случаи осъществяват и прием в летен семестър.

При прием летен семестър трябва да се следят съобщенията и сроковете, обявени на сайтовете на СУ и ФМИ (като правило подаването на документи е в периода декември-януари, изпитите са през януари-февруари, класирането и записването са през февруари-март). 

Представяне на всички магистърски програми.