Лични средства
Вие сте тук: Начало Прием Прием за ОКС "бакалавър"

Прием за ОКС "бакалавър"

Информация за кандидатстудентска кампания 2017/2018 уч. г. 

Служебните бележки от "Турнир проф. Борислав Боянов'2017" и "Национално състезание по компютърни мрежи'2017" могат да бъдат получени във ФМИ, стая 208, от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

Кандидатстудентски изпит и програми

От 2012г. във ФМИ се провежда кандидатстудентски изпит по математика в две равнища:

 - Изпитът по "Математика I (математика първо равнище)" съответства на материала включен в учебниците по математика- първо равнище (задължителна подготовка). Не са включени теми по стереометрия, производна и граница на функция. Той е подходящ за всички ученици. 

         От 2016 година форматът на изпита се променя и съвпада напълно с този за матурата по математика:

    • 20 задачи с избираем отговор 1 от 4;
    • 5 задачи с отворен отговор (представя се само отговор);
    • 3 задачи с цялостно решение.
         Забележка: Ако кандидат-студентът отбележи правилно всички отговори на задачите с избираем отговор,
         ще получи оценка поне мн. добър 4,50.
         Като резултат от изпита кандидатите ще получат оценка, която важи за кандидатстване в СУ,
         като скалата за оценяване е сходна с тази на МОН.

Програма по Математика I .  Примерна тема.

- Изпитът по "Математика II (математика второ равнище)" ще бъде с приблизително досегашната трудност и включва всички теми от учебниците по математика - първо и второ равнище.

Програма по Математика II .   Примерна тема.

- Изпитите са с продължителност 4 часа. 

  • Теми от кандидатстудентските изпити, 2017 г.
Математика II
19 март, 9.00 ч.
задачи
примерни решения
Математика I
2 април, 14.00 ч.
задачи отговори и примерни решения
Математика I
10 юни, 14.00 ч.
задачи отговори и примерни решения
Математика II
18 юни, 9.00 ч.
задачи примерни решения
           

АРХИВ на минали кампании (теми от кандидатстудентски изпити)


  • Бакалавърски програми, за които ще има прием във ФМИ, балообразуване
Информатика
(редовно обучение)

Компютърни науки
(редовно обучение)

Софтуерно инженерство
(редовно обучение)

Информационни системи
(редовно обучение)
По избор:
с коефициент 3
изпит по
Математика II 
или
с коефициент 2
(изпит по
Математика I 
или
Матура по математика)
+
Оценка от дипломата
за средно образование
по математика
=

Бал
(24
максимален бал*)
Математика
(редовно обучение)

Приложна математика
(редовно обучение)

Статистика
(редовно обучение)

Математика и информатика
(редовно и задочно обучение)
По избор:
с коефициент 3
(изпит по
Математика I 
или
изпит по
Математика II 
или
Матура по математика)+
Оценка от дипломата
за средно образование
по математика=

Бал
(24
максимален бал)

 

Забележки: 

  1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по математика, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Още за образуването на състезателен бал.
  2. *  Максимален бал 24 може да се достигне единствено, когато кандидат-студентът е положил успешно изпит по Математика II. В случай, че се е явил само на Математика I или се използва оценка от матура максималният бал е 18.

Телефони за повече информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544

От "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" за уч. 2017/2018 година":

Чл. 25. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.

Чл. 25. (8) На първенците от Националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсен изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

Чл. 27. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

 Чл. 29. (3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на някое от националните състезания: Математически турнир „Атанас Радев”, Зимни математически състезания, Пролетни математически състезания, Есенен турнир по информатика, Зимни състезания по информатика, Пролетен турнир по информатика, Национално състезание по компютърни мрежи и на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

 Чл. 29. (4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5,00) на Националното състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов“, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

 Чл. 30. (4) Кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50) на кандидатстудентските изпити по Математика ІІ, образуват максимален състезателен бал 24 за посочени от тях специалности във ФМИ.

 

 

Действия към документ