IS Authors

Информационната система „Авторите“ е създадена като „Авторите ФМИ“ през 2012 г. по инициатива на деканското ръководство на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. „Авторите“ е административна информационна система за научно-изследователската дейност на преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски“ с цел нейното своевременно и коректно отчитане. Основно ударение е поставено върху научните публикации.

Информационната система „Авторите“ (https://authors.uni-sofia.bg/) е в процес на постоянно развитие и усъвършенстване.