Programmes

Приемът на бакалаври във ФМИ се извършва в три основни професионални направления:

(1) 4.6 Информатика и Компютърни Науки - по четири специалности:

  • Информатика
  • Компютърни науки
  • Софтуерно инженерство
  • Информационни системи

(2) 4.5 Математика - по три специалности:

  • Математика
  • Приложна математика
  • Статистика

(3) Педагогика на обучението по Математика, Информатика и Информационни Технологии - по една специалност:

  • Математика и информатика (редовно и задочно обучение)