Artificial Intelligence

The Master's Program in Artificial Intelligence gives the graduates good theoretical knowledge in the field of intelligent systems and a variety of practical skills related to the application of AI methods and techniques in a wide range of areas of Informatics and IT. The curriculum includes courses in fundamentals of Artificial Intelligence, knowledge modeling and design of knowledge bases, machine learning, information retrieval, data mining and knowledge discovery in large datasets, natural language processing, image processing and pattern recognition, embedded and autonomous systems, neural networks and genetic algorithms, robot control, semantic technologies, recommender systems, etc.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII252113 Informatics
Master's programme: 
Artificial Intelligence
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Artificial Intelligence
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Maria Nisheva, PhD

Focus, educational goals

The Master's program in Artificial Intelligence is aimed at bachelors in Informatics, Computer Science, Software Engineering, Information Systems, Computer Systems and Technologies or related to them and have basic knowledge in the fields of: algebra; calculus; mathematical statistics; object oriented programming; functional or logical programming; databases; principles of artificial intelligence; computer architectures; computer networks. Graduates with other profiles are expected to attend additional courses to provide them with the necessary theoretical background.

The educational objectives of the program include mastering of deep theoretical knowledge in the classical and some modern areas of Artificial Intelligence and acquisition of various practical skills needed for the application of AI methods and techniques in a wide range of fields of Informatics and Information Technologies.

Training (knowledge and skills)

Обучението в рамките на магистърската програма следва най-добрите практики на съчетаване на фундаментални знания със знания и практически умения в областта на най-модерните информационни технологии, в частност семантичните технологии. В учебния план са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, представяне на знания, планиране и търсене, обработка на естествен език, машинно самообучение, извличане на информация, обработка на изображения и разпознаване на образи, управление на роботи, невронни мрежи и генетични алгоритми, онтологични системи и технологии на семантичния уеб, приложни системи с изкуствен интелект (експертни системи, интелигентни системи за обучение и т.н.) и др.

Professional competence

След завършване на програмата студентите придобиват знания и умения за анализ, проектиране и реализация на различни типове интелигентни програмни системи и интелигентни потребителски интерфейси.

Professional realization

Завършилите успешно магистърската програма по изкуствен интелект могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации и във водещи фирми в областта на софтуерните технологии при разработването на софтуер за семантичен уеб и семантични мрежови услуги; експертни системи, интелигентни среди за обучение и други типове програмни системи, основани на знания; интелигентни бази от данни; средства за обработка на изображения и разпознаване на образи; интелигентни потребителски интерфейси; интелигентни машини за търсене; роботи; в анализа на данни и извличането на знания от големи масиви от данни и мн. др.

Contact information