Artificial Intelligence

Магистърската  програма  по  изкуствен  интелект  предвижда  овладяването  на   задълбочени теоретични  познания  в  областта  на  интелигентните  системи  и  усвояването  на  разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии. В програмата са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, моделиране на знания и проектиране на бази от знания, машинно самообучение, извличане на информация, откриване на закономерности в големи масиви от данни, обработка на естествен език, обработка на изображения и разпознаване на образи, вградени  и  автономни  системи,  невронни  мрежи  и  генетични  алгоритми,  управление  на  роботи, семантични технологии, препоръчващи системи и др. 

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII252113 Informatics
Master's programme: 
Artificial Intelligence
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Artificial Intelligence
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Maria Nisheva, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма по изкуствен интелект е насочена към бакалаври, които са завършили специалност Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационни системи, Компютърни системи и технологии или сродна на тях и имат базови познания в областите: алгебра; математически анализ; математическа статистика; обектно ориентирано програмиране; функционално или логическо програмиране; бази от данни; изкуствен интелект; компютърни архитектури; компютърни мрежи и др. За останалите магистранти се предвижда изслушване на допълнителни курсове, които да им осигурят необходимата базова подготовка.

Образователните цели на програмата включват овладяване на задълбочени теоретични знания в класическите и някои съвременни направления на изкуствения интелект и усвояване на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от области на информатиката и информационните технологии.

Training (knowledge and skills)

Обучението в рамките на магистърската програма следва най-добрите практики на съчетаване на фундаментални знания със знания и практически умения в областта на най-модерните информационни технологии, в частност семантичните технологии. В учебния план са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, представяне на знания, планиране и търсене, обработка на естествен език, машинно самообучение, извличане на информация, обработка на изображения и разпознаване на образи, управление на роботи, невронни мрежи и генетични алгоритми, онтологични системи и технологии на семантичния уеб, приложни системи с изкуствен интелект (експертни системи, интелигентни системи за обучение и т.н.) и др.

Professional competence

След завършване на програмата студентите придобиват знания и умения за анализ, проектиране и реализация на различни типове интелигентни програмни системи и интелигентни потребителски интерфейси.

Professional realization

Завършилите успешно магистърската програма по изкуствен интелект могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации и във водещи фирми в областта на софтуерните технологии при разработването на софтуер за семантичен уеб и семантични мрежови услуги; експертни системи, интелигентни среди за обучение и други типове програмни системи, основани на знания; интелигентни бази от данни; средства за обработка на изображения и разпознаване на образи; интелигентни потребителски интерфейси; интелигентни машини за търсене; роботи; в анализа на данни и извличането на знания от големи масиви от данни и мн. др.

Contact information