E-Learning

Електронното обучение (e-learning) е обучение, за чиято подготовка, провеждане и/или управление се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет. То може да бъде осъществено в присъствена, дистанционна или – най-често – смесена форма. Електронното обучение е типично за глобалното информационно общество и е отговор на нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място. Днес в целия свят, включително и в България, се наблюдава бързо навлизане на електронното обучение във всички сфери и на всички образователни равнища - във висшите и средни училища, в професионалното обучение и квалификация, в бизнес-организациите, в държавните и неправителствените организации. Очаква се тази тенденция да се засилва, а заедно с това да расте и необходимостта от квалифицирани специалисти, способни да проектират, разработват и предлагат качествено електронно обучение.

Professional area: 
1.3. Pedagogy of education in ...
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIL222114 Mathematics and Informatics
Master's programme: 
E-Learning
Form of education: 
Full-time and Part-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Duration of part-time training (in semesters): 
5
Professional qualification: 
MSC in Mathematics and Informatics - E-Learning
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Eliza Stefanova, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма по електронно обучение е особено подходяща за преподаватели от висши, средни училища и колежи; за специалисти в отделите за обучение и за развитие на човешките ресурси в бизнеса, в държавните и неправителствените организации; за управленски и административни кадри, работещи в сферата на образованието и обучението. Програмата би била полезна и на всеки съвременен човек, желаещ да изгради умения за учене през целия живот.

Продължителността на програмата е 3 семестъра (редовна форма) и 5 семестъра (задочна форма).

За тази програма може да кандидатстват:

 • завършили специалностите Математика и информатика, Информатика, Компютърни науки, Приложна математика, Компютърна техника и технологии, Информационни и комуникационни системи и технологии и сродни на тях.
 • завършили педагогически или други специалности, като в този случай може да се наложи студентите да вземат и допълнителни курсове. 

Training (knowledge and skills)

Програмата засяга трите основни аспекта на електронното обучение – педагогически, софтуерно-технологичен и организационно-управленски – и предлага задълбочено разглеждане на проблемите, свързани с:

 • планиране и проектиране на електронно обучение
 • разработка на електронни учебни материали
 • управление на учебното съдържание и на процеса на обучение
 • оценяване при електронното обучение
 • финансово планиране, внедряване и управление на електронно обучение

При съставянето на Програмата е използван опитът на Катедра “Информационни технологии” при ФМИ, придобит въз основа на множество успешни проекти в областта на електронното обучение, както и на специализирано обучение на преподаватели в Университета в Твенте, Холандия.

 

Обучението е ориентирано към подготовка на специалисти, които притежават специализирани професионални умения в поне един от трите аспекта на електронното обучение и широка фундаментална подготовка в останалите два аспекта. Базовата подготовка се осъществява чрез задължителните курсове, а специализираната -  чрез подбора на подходящи избираеми курсове. Дипломният проект по правило е свързан с набора от избрани курсове и има за цел да задълбочи специализацията на студентите в съответното направление и да им даде възможност за практическо прилагане на придобитите по време на обучението знания и умения.

Professional competence

Целта на програмата е да изгради нова генерация проектанти и разработчици на електронното обучение, способни да създават напълно функционални и пазарно-ориентирани решения в тази област. Завършилите програмата ще умеят да прилагат системен подход при проектирането, разработката и управлението на електронно обучение на основата на доброто познаване на софтуерните, образователните и управленските технологии. Това ще им позволи в перспектива да развият и поемат функциите на ръководители по отношение на електронното обучение на различните нива на управление в организациите от софтуерната, образователната и квалификационната индустрия.

Основни знания и умения. Успешно завършилите програмата ще са в състояние да:

 • демонстрират знания и разбиране на съществени факти, концепции, принципи и теории, свързани с трите основни аспекта на електронното обучение
 • използват това знание и разбиране при проектирането, разработката и реализацията на конкретни решения в областта на електронното обучение, като отчитат предимствата и недостатъците на различните теоретично-базирани модели
 • идентифицират и анализират критерии, спецификации и стандарти, подходящи за специфични проблеми в областта на електронното обучение
 • разработват материали за електронно обучение, като използват професионално съвременни системи и средства за електронно обучение
 • оценяват съществуващи решения в областта на електронното обучение

 

Допълнителни умения. Тези умения не са пряко свързани с електронното обучение, а са от областта на фундаменталните общо-професионални умения, необходими на всеки съвременен специалист. Успешно завършилите програмата ще могат да:

 • правят кратки и ясни презентации пред различна аудитория
 • работят самостоятелно, в екипи, и на проектен принцип
 • управляват собственото си обучение и развитие
 • разпределят и управляват времето си ефективно
 • демонстрират добри организационни умения

Professional realization

Завършилите програмата ще могат да работят ефективно като проектанти и разработчици на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, във всички видове организации, занимаващи се с електронно обучение, а именно:

 • учебни заведения в обществената и частната образователна сфера
 • отдели за квалификация и развитие на човешките ресурси в държавни, неправителствени и бизнес организации
 • организации и фирми, предлагащи консултантски услуги в сферата на обучението
 • индустрията за разработване на образователни продукти и услуги (фирми за образователен софтуер, издателства, частни центрове, предлагащи образователни услуги и др.)

Програмата се стреми към изграждане на специалисти в областта на електронното обучение, които са конкурентноспособни както на българския, така и на европейския и световен пазар на труда. Целта е те да имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени образователни заведения, фирми или проекти, като самостоятелни проектанти и като членове на екипи.

Contact information