Equations of Mathematical Physics

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIM232113 Mathematics
Master's programme: 
Equations of Mathematical Physics
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Mathematics - Equations of Mathematical Physics
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Maria Karatopraklieva, PhD

Focus, educational goals

The main goal of the master programme is to prepare skilled specialists not only for theoretical research in the field of Equations of Mathematical Physics, but also in their numerous applications. The trained specialists are expected to possess flexibility, uniqueness of their training and communication abilities. Contemporary life gives opportunities to use powerful computers and new complex and effective numerical methods to solve difficult problems for both Linear and Nonlinear Partial Differential Equations.

Training (knowledge and skills)

  • Oсвен многобройни изборни и задължителни курсове по частни диференциални уравнения са застъпени и редица курсове по числени методи за такива уравнения.
  • Включени са и курсове по механика, където не само се изследват физическите модели, водещи до съответните уравнения, но и се предлагат модерни методи зачисленото им решаване и за визуализация на резултатите. Последното е отражение на общопризнатия факт, че понятия, модели, идеи и методи от областта на диференциалните уравнения са широко използвани в останалите природни и обществени науки, както и в приложенията с насоченост към биологията, икономиката, индустриалното и строително инженерство и др.
  • Обучаваните по тази програма студенти ще имат възможност след допълнителен вътрешен конкурс да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които ръководителят на настоящата програма е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus/Socrates или аналогични такива (вж. на сайта на ФМИ възможностите за реализация).

Professional competence

  • Предвижда се и придобиването на умения за реализация на числени методи на суперкомпютър с паралелна архитектура, както и ефективна 3D визуализация и компютърна симулация на реални процеси в новосъздадената лаборатория към ФМИ (Център за симулация и визуализация на бизнес процеси) с такъв предмет на дейност.
  • Във ФМИ е изградена лаборатория за визуaлизация и числени симулации. Изграждането ще се осъществи в сътрудничество с норвежката група Priority Research and Development Group for Mathematical Modeling, Numerical Simulations and Computer Visualization. Тя е базирана на паралелна архитектура на Hewlett-Packard и технологията active stereo. Част от предназначението на тази лаборатория е визуализация и симулация на нелинейни задачи на математическата физика свързани с инженерно проектиране, геометрическо моделиране и динамика на флуидите.

Professional realization

  1. В настоящата магистърска програма е предвидено завършване както с теоретична дипломна работа, така и с дипломна работа, основана на приложна разработка. Заложена е необходимата гъвкавост, която позволява профилирането на обучавания в избраната от него област на Приложната математика, за което той ще получи съвети и съдействие от квалифицирани преподаватели. Това ще даде възможност на завършилите тази програма студенти да намерят своето място за работа както в областта на теоретичните изследвания, така и в звена, които се интересуват главно от приложенията.
  2. Не по-малко важна цел е получаването на необходимата основа за самостоятелна изследователска работа и по-нататъшно включване в докторантска програма в СУ или друг университет (български или чуждестранен).
  3. След изграждането на тази лаборатория за визуaлизация се надяваме в нея да заработят наши студенти и тя да стане един модерен Център за разработка и реализация на нелинейни математически модели и методи, съчетаващи аналитични и асимптотични подходи, числени симулации, тримерни визуализации и сравнение с експериментални данни.

Contact information