Pencho Petrov Mihnev

Pencho Petrov Mihnev

Senior lecturer
Email: 
pmihnev@fmi.uni-sofia.bg
Phone: 
(+359 2) 8161 507
Room: 
301

Education

 • 1995 – 1997 Universiteit Twente, MSc., Educational and Training Systems Design, An International MSc.
  Programme at the Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente, The Netherlands. MSc.
  Thesis: “A Policy Design on Distance Education in Bulgaria” (Design of a policy at Ministry of Education level for development of distance education mode of learning in Bulgarian Higher Education)
  • Fields of Specialisation in the MSc. Programme:
   • Planning, Policy, Organisation, and Management of Educational Systems
   • Curriculum Design
   • Instructional Design
   • Instructional Media and Information Technologies in Education
   • Design Methodology in Education and Training
   • Project Design & Project Management
   • Methods of Educational and Social Science Research
   • Human Resource Development and Knowledge-Productive Organisations
   • e-Learning and the Internet in Education
   • Cost-effectiveness in Education
   • Evaluation of Social and Educational Programmes and Systems
   • Higher Education Policy Studies and Analyses
 • 1989 – 1990 Sofia University St. Kliment Ohridski, 1 year Specialisation in Informatics (Comp.Sc.)
 • 1978 – 1982 Plovdivski universitet 'Paisii Hilendarski', MSc. in Mathematics

Projects

Project Title

Financing Institution

Role in the project

Project Duration

1

Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT)

European Commission, FP7-ICT Programme

Expert

2012 - 2015

2

„Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert

2013 - 2014

3

Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer, Consultant

2012 - 2014

4

Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer

2012 - 2014

5

Изследване на ролята на съвременни технологичните средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини.

ФНИ на СУ

Expert

2013 - 2013

6

Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (УНИЦЕО)

ФНИ, МОН

Expert

2009 - 2011

7

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Expert

2009 - 2011

8

KeyToNature: a new e-way to discover biodiversity

The European Commission

Project Developer, Manager for Bulgaria, Expert

2007 - 2010

9

“Платформа за интерактивни телевизионни приложения” (ИНТЕРАКТ)

Национален иновационен фонд на Република България

Project Developer, Manager, Expert

2005 - 2008

10

The Innovative Teacher (I*Teach)

European Commission, Leonardo da Vinchi Pilot Project

Project Developer

2006 - 2008

11

Bulgarian Network of Research Mobility Centres (BulRMCNet)

European Commission, FP6-SSA: Human resources and mobility

Project Developer

2004 - 2007

12

IDWBL – “Innovative Didactics via Web-Based Learning”

EC Minerva/Socrates project

Project Developer, Manager for SU, Expert

2004 - 2006

13

KALEIDOSCOPE – Shaping the Scientific Evolution of the Technology Enhanced Learning.

European Commission

Expert, Administrator

2003 - 2006

14

Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VIII клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”.

Институт “Отворено общество”

Expert

2003 - 2004

15

E-Living: Life in a Digital Europe

European Commisssion

Expert

2001 - 2003

16

Training to use WWW in education

The Dutch Ministry of Education, Science, and Culture

Expert, Administrator

2001 - 2002

17

Centre of Excellence in Information Society Technologies

European Commission, TEMPUS Project

Expert

2000 - 2001

18

Education Modernization

International Bank for Restructuring and Development (The World Bank)

Project Developer, Manager, Expert

1999 - 2001

19

DEMAND - DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education

European Commisssion, PHARE Programme

Expert

1998 - 1999

20

MATEN - Multimedia Applications for Telematics Educational Networks

European Commission, INCO-COPERNICUS Programme

Expert

1998 - 1999

Teaching

Academic courses taught:
 • "Assessment Methods in e-Learning" (http://moodle.openfmi.net/enrol/index.php?id=613) – for the MSc. Programme “e-Learning” at FMI, SU – 2013-currently
 • "Scientific Research Projects Planning and Implementation" – for the MSc. Programme “e-Learning” at FMI, SU – 2013-currently
 • "e-Learning" (http://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=1219) - forbachelor degree students at FMI, SU – 2012-currently
 • "Design and Development of Educational Software" - forbachelor degree students at FMI, SU – 2013-currently
 • Planning, Implementation and Managementof Technology Enhanced Learning” (TEL),(FMI, SU) – 2003-2005; 2012-currently
 • Instructional design forTechnology Enhanced Learning” (TEL), (FMI, SU) – 2003-2005; 2012-currently
 • Instructional AV-Media and ICT inEducation” – for bachelor degree students and in-service teachers at:
  • Faculty of Mathematics and Informatics (FMI), Sofia University “St.Kliment Ohridski” (SU) - 1997-2005
  • Faculty of Theology, SU – 2005-currently
 • School Level Curriculum Designfor the subjects of Informatics and Information Technologies” - forbachelor degree students and in-service teachers (FMI, SU) – 1998-2003
 • Internet and WWW in education”- for in-service teachers (FMI, SU) – 1995, 1997-1999
 • ICT in education” - forin-service teachers (FMI, SU) – 1998-2004
 • School apprenticeship inInformatics and IT subjects” for university pre-service teachers (FMI, SU)– 1994-1995
 • Design & writing ofscientific publications, and design & delivery of public presentations”– for all MSc. Programmes at Department of Information Technologies (DIT), FMI,SU – 2003-2005
 • MSc. Programme administrator, Course Co-Designer, Developer, and CourseTeacher at the Sofia local delivery of theInternational MSc. Programme “Educationaland Training Systems Design” of the University of Twente,The Netherlands - 2001-2004 (http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/etsd/)
  Courses designed and taught:

Publications

 • Mihnev, P., Simidchiev, G., Atanassov. V., andVoikova, A. (2000). Bulgaria. The Role of Government in Delivery ofEducation Systems. Joint WBI/OECD Seminar on the role of government indelivery of education systems. OECD, Paris, France, 21-22. March 2000. (http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=CCNM/D...)
 • Mihnev, P., (2001, 1999). TheBulgarian case. In Pelgrum, W.J. and Anderson,R.E. (Eds) ICT and the Emerging Paradigmfor Life Long Learning: a Worldwide Educational Assessment of Infrastructure,Goals and Practices, IEA, Amsterdam.(http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions...)
 • Mihnev, P., (1997). "A Policy Design on Distance Education in Bulgaria(Design of a policy at Ministry of Education level for development of distanceeducation mode of learning in Bulgarian higher education)", 179 p.,Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente, TheNetherlands
 • Mihnev, P., (1995). "Integrating Information Technologies in the High SchoolCurriculum", in Sendova, E., Azalov, P., Murhead, J. (Eds.), (1995). "Informatics in the Secondary School -Today and Tomorrow", Proceedings of UNESCO Workshop, Sofia, Bulgaria
 • Raban, Y., Soffer, T., Mihnev,P. andGanev, K. (2002). E-Living D7.1: ICT Uptake and Usage: A Cross-Sectional Analysis. e-Living: Life ina Digital Europe, an EU Fifth FrameworkProject (IST-2000-25409). www.eurescom.de/e-living/

Интернет и WWW-базирани разработени материали икурсове за електроннообучение 1997 – 2012

На български език:
 • На български и английски език: Инсталация, разработка на дизайна и поддръжка на портал зае-обучение на платформа Moodle за електронно обучение в рамкитена международния проект “KeyToNature” по програма eContentPlus на Европейската комисия (2007-2010 г.) на адрес: http://k2n.bikam.com/moodle-new/
 • Курсове-шаблони на български и английски език за е-обучениена преподаватели за провеждане на електронно обучение за работа с електронниопределители по биология (2008-2010 г.) на адрес: http://k2n.bikam.com/moodle-new/course/category.php?id=20и http://k2n.bikam.com/moodle-new/course/category.php?id=7(вход като гост)
 • Курсове набългарски и английски език за е-обучение на преподаватели за провеждане наелектронно обучение за работа с електронни определители по биология (2009-2010г.) на адрес: http://k2n.bikam.com/moodle-new/course/view.php?id=34(вход като гост)
 • Курс “Аудио-визуални и информационни технологии вобучението” (АВИТО), спец. “Теология”, IV и V курс – редовно и задочно обучение, Богословски факултет, СУ, летенсеместър 2000/2001 г. на адрес: http://forum.uni-sofia.bg/bf-elearn
 • Курс “Компютърна подготовка – част I”,  спец. “Теология”, изборен курс,бакалав.степен, I и II курс – редовно и задочно обучение, Богословски факултет, СУ, зименсеместър 2005/06, 2006/07, 2007/08 г. на адрес: http://forum.uni-sofia.bg/bf-elearn
 • Курс “Компютърна подготовка – част II”,  спец. “Теология”, изборен курс,бакалав.степен, I и II курс – редовно и задочно обучение, Богословски факултет, СУ, летенсеместър 2005/06, 2006/07, 2007/08 г. на адрес: http://forum.uni-sofia.bg/bf-elearn
 • Курс “Стратегическо планиране за държавната администрация”, съвместен проект наИнститут „Отворено общество” и Министерството на държавната администрация иадминистративната реформа, София, 2005/06, на адрес: http://aoe.osf.bg
 • Курс „Проектиране на електронно обучение”, зимен семестър 2005/06, задължителен курс отмагистърската програма „Електронно обучение” на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”,на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс «Планиране и разработка на изследователскипубликации и презентации», зимен семестър 2004/05, 2005/06, избираем курс завсички магистърски програми във ФМИ на СУ «Св. Климент Охридски», на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс „Разработка на ИКТ-базирано обучение” летен семестър2004/05, избираем курс бакалав.степен, ФМИ на СУ, на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс „Планиране и управление на ИКТ-базирано обучение”летен семестър 2004/05, избираем курс бакалав.степен, ФМИ на СУ, на адрес http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс “Аудио-визуални и информационни технологии вобучението” (АВИТО), спец. “Математика и информатика”, II курс, ФМИ, СУ, летен семестър 2000/2001 г. на адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/itavso2001/, III курс ФМИ, СУ и III курс „Химия и информатика”, СУ, летен семестър, 2001/02, 2002/03, 2003/04,2004/05 на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс “Информационни технологии и аудио-визуални средствав обучението” (ИТАВСО), спец. “Математика и информатика”, II курс, ФМИ, СУ, летен семестър 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01 г. на адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/itavso2001/ (ID: ‘student; Password: ‘millenium)
 • Курс “Училищен курс по информатика”, спец. “Математика иинформатика”, V курс, ФМИ, СУ, зимен семестър1999/2000, 2000/01, 2001/02 г. на адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/uki2001/
На английски език: