Модул за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"

за специалностите към ФМИ, направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН

Professional area: 
Optional training
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
MIL010117
Form of education: 
редовно
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
Учител по информатика и информационни технологии

Focus, educational goals

Модулът цели да подготви студенти,  обучаващи се в бакалавърските програми  от направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН,  така че да получат допълнително учителска правоспособност по информатика и информационни технологии. Учителската правоспособност се получава след като студентите успешно положат всики изпит, както в базисната си бакалавърска програма така и предвидените по този модул.

Training

Студентите трябва да знаят и да могат да прилагат основните норамтивни документи, регламнетиращи организацията, учебното съдържание и методическото осигуряване на обучението по информатика и информационни технологии в прогиманзиалната и гимназиална степени на българското училище. Ще могат да организират, ръководят и провеждат (в съдържателен и практически план) учебния процес по информатика и информационни технологии.

Professional competence

Завършилите успешно  този  модул ще  притвжават  зная, умеята и компетенции свързани с дидактическото осигуряване на учебния потроцес  по  информатика и информационни технологии.

Professional realization

Завъшилите успешно базисното си обучение и този допълнителен модул ще магат да разботят като учители по информатики и информационни технологии в прогимназиалната и гимназиалния степени на училищното образование.

Curriculum