Избираеми дисциплини за ОКС "Магистър", зимен семестър, 2022/2023

Направление 4.5 "Математика", специалност Математика

Алгебра, геометрия и топология
Уравнения на математичната физика

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

Вероятности, актюерство и статистика
(за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
Вероятности, актюерство и статистика
(за бакалаври, които не са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
Изчислителна математика и математическо моделиране
(за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
Математическо моделиране в икономиката
(за бакалаври, които са завършили ФМИ или ФзФ на СУ, икономически или сродни специалности)
Оптимизация
Уравнения на математичната физика и приложения

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика

Био- и медицинска информатика
Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
Извличане на информация и откриване на знания
Изкуствен интелект
Информационни системи
Компютърна графика
Логика и алгоритми
Мехатроника и роботика
Разпределени системи и мобилни технологии
Софтуерни технологии
Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии

Направление 1.3 Педагогика на обучението по... , специалност Математика и информатика

Електронно обучение, задочно
Технологии за обучение по математика и информатика
Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ
Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии 

Магистърски програми на английски език

Направление 4.5 "Математика"

Logic and Algorithms

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

Mechatronics and robotics (Мехатроника и роботика)