Statistics

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
МИТ010113 Statistics
Form of education: 
full-time
Duration of training (in semesters): 
8
Professional qualification: 
Bachelor in Statistics

Focus, educational goals

Специалност Статистика подготвя аналитични специалисти с умения за прилагане на методите на математическата статистика, съчетани със задълбочена математическа подготовка и използване потенциала на най–новите информационни технологии. Статистиката е науката за получаване на знания от данни и специалистите, завършили Статистика ще могат да решават разнообразни задачи, които се свеждат до анализ на данни, ще могат да анализират различна по тип информация, да дават мотивирани прогнози с оценка на риска.

Training

Учебният план е разработен в съответствие с Европейските стандарти - подобласт 462 “Статистика” от Класификатора на UNESCO, на традициите на ФМИ и изискванията на авторитетните статистически асоциации ASA и RSS и др. Той осигурява всестранна подготовка на студентите в основните направления на стохастиката: теория на вероятностите, математическата статистика, анализ на данни, многомерни линейни модели, планиране на експеримента, времеви редове, стохастични процеси, симулации, актюерни приложения, финансова и застрахователна математика, а чрез различни практикуми се създават условия за професионално овладяване на съвременния статистически софтуер. Според своите предпочитания студентите могат да избират курсове според областта на бъдещата си реализация. Учебният план осигурява задълбочени познания по основните математически дисциплини, свързани със стохастиката: математически анализ, алгебра и геометрия, диференциални уравнения и комплексен анализ, изследване на операциите, числени методи и оптимиране.

Professional competence

Специалистите по Статистика имат теоретични знания в областта на стохастиката, на теорията на вероятностите, случайните процеси и математическата статистика, както и практически умения за анализ на данни и създаване на вероятностни модели на изследваните ситуации, процеси и явления.

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, вероятности и статистика, числени методи, механика, оптимиране.
  • Имат фундаментални знания в следните приложни области: математически увод в икономиката, макроикономика, приложна статистика. Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране. Имат умения за програмиране на език от високо ниво.
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи, където е уместно използването на стохастичното моделиране.  Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират приложни системи, базирани на стохастичен подход при изграждането им.

 

Professional realization

Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър по статистика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета и специалности, към които са се насочили като област на приложение на статистическата си квалификация.
Завършилите специалността се реализират главно като аналитични специалисти математик-статистик или актюер в банки, застрахователни компании, експерт в промишлеността, търговията, агробизнеса, в държавната администрация, консултанти по статистика в научни институти и преподаватели в висши училища.