Distributed systems and mobile technologies

The MSc Program Distributed Systems and Mobile Technologies (DSMT) offers wide spectrum of knowledge in areas of computer networks, software technologies, computer technologies and telecommunications. The program lasts 3 semesters (one year and a half), where the last semester (last half year) is dedicated to the development of MSc Thesis. The goal of the program is to give to the students the necessary knowledge and practical skills which will enable them to become valuable experts in these contemporary and very fast developed areas. The program gives to the students the abilities to design, build and interconnect complex distributed systems with remote control, as well as to grow as experts in these science fields. 

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII332113 Informatics
Master's programme: 
Distributed systems and mobile technologies
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Distributed systems and mobile technologies
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Krassen Stefanov, PhD

Focus, educational goals

The MSc Program DSMT is oriented to train new generation of designers and developers of software systems in the area of computer networks, distributed systems and mobile technologies. The Programs’ alum ni will have the abilities to work individually and in a group. The training process involves both actual theoretical background courses as well as enough practical and technology oriented courses in the field of distributed systems, multi- tier architectur es, computer networks, mobile and telecommunication technologies. There will be courses presenting actual computer languages and technologies for building complex distributed architectures (Java, Jini, Corba), as well as data representation and transfer (W ML, XHTML, XML), and contemporary technologies for the design, implementation and management of complex communication systems and computer networks. The Program offers possibilities for working in modern communication labs with unique networking equipment for solving complex practical tasks, as well as parallel computers and computer grids for solving complex applications in different areas needing massive computational power. All students are offered the possibility to apply theoretical knowledge and models solving practical tasks in companies or at the University labs during their MSc Thesis preparation. The students are offered also courses oriented to project management and working in a group, preparing them with the necessary skills and abilities for performing management functions.  

Training (knowledge and skills)

Предвидени са достатъчен обем от актуални по значение курсове, посветени на теоретичните основи и архитектурни и технологични решения при разпределените многослойни програмни системи и на разпределената обработка, съхранение  и пренасяне на данни. Ще бъдат основно разгледани и съвременни езици и средства да изграждане на сърверни приложения и интегрирането помежду им, за пренасяне и представяне на данни, както и за проектиране, изграждане и експлоатация на комуникационни системи и компютърни мрежи. В предвидените лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят програмните среди и средства за разработка на модули от разпределени системи и сървърни приложения, както и приложат практически получените знания в рамките на курсови задачи и проекти.

Ще имат професионална компетентност и умения за прилагането на инженерен подход при проектирането и управлението на разпределени мрежи и системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на менажери и лидери в различните нива на управление в организациите от софтуерната и телекомуникационната индустрия.

Professional competence

Програмата за обучение е насочена към получаване на три различни групи компетенции: Общи умения, практически умения и допълнителни умения.

Общи умения

Завършващите студенти трябва да са компетентни да

 • демонстрират знание и разбиране на съществените факти, концепции, принципи и теории, които са свързани с информатиката и особено с компютърни и комуникационни мрежи.
 • Да използват това знание и разбиране при проектирането на компютърни мрежи и разпределени системи по начин, който демонстрира схващане на предимствата и недостатъците на различните варианти на проектиране.
 • Да идентифицират и анализират критерии и спецификации, които са подходящи за специфични проблеми в областта на мрежите и комуникациите
 • Да прилагат подходящи теория, практики и средства за специфицирането, проектирането, разработването и оценяването на компютърните и информационните технологии.

Практически умения

Завършващите Разпределени системи и мобилни технологии трябва да придобият способности да:

 • специфицират, проектират и създават компютърни мрежи и разпределни софтуерни системи
 • работят в екипи и на проектен принцип
 • оценяват компютърните системи и мрежи в термините на наличните стандарти и спецификации
 • събират и прилагат нова информация от различни видове източници, като учебници, ръководства, Интернет
 • прилагат и разбират принципите и ролята на съвременните информационни и комуникационни технологии при проектирането и реализирането на компютърни мрежи и разпределени системи

Допълнителни умения

Тези умения не засягат специфична свързана с компютри област от знанието. Те са средство за удовлетворяване на общите интереси на студентите в областта на компютрите. Тези умения включват способност да

 • да правят кратки и ясни презентации пред различни аудитории за технически проблеми и решенията им
 • работят ефективно като член на екип от разработчици
 • разбират и обясняват качествените измерения на проблем
 • управляват собственото си обучение и развитие, включително разпределяне на времето и организационни умения

Professional realization

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като професионални проектанти и разработчици на софтуер самостоятелно и в екип. Те ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятелни проектанти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучаваните световни практики и модерни средства за специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни компютърни мрежи и системи.

По-конкретно, възможностите им за реализация са:

 • Специалисти в областта на съвременните технологии за изграждане на комплексни софтуерни решения и системите за управление на паралелни и разпределени изчислителни ресурси, компютърни мрежи, системи с изкуствен интелект, мобилни приложения, електронна търговия и други Интернет приложения.
 • Професионални проектанти и разработчици на съвременните софтуерни системи в областта на разпределените и мрежовите системи и мобилните комуникации, с умения за работа самостоятелно и в екип.
 • Ръководители на сложни и големи проекти в информационните технологии, координирането и планирането на бизнес процесите в различните нива на управление в организациите от софтуерната и телекомуникационната индустрия.

Contact information