Identification of SU

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Address: 15 Tsar Osvoboditel Blvd
               1504 Sofia, Bulgaria

Identification Number: BG000670680
BULSTAT: 000 670 680

 MOL: Prof. Georgi Valchev, PhD, Rector of Sofia University

Download as PDF