IT Services and Projects

The Master Program “IT Services and Projects” is based on a set of courses addressing the latest IT fields aimed at building complex modern software and IT solutions using the latest business, organizational and architectural concepts, providing a balance between technology and management content.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII282113 Informatics
Master's programme: 
IT Services and Projects
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - IT Services and Projects
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Kalinka Kaloyanova, PhD

Focus, educational goals

Based on a good understanding of IT categories and elements such as databases, software, middleware, business processes, IT services, etc., students learn the new, advanced concepts and technologies in IT area. Students develop skills to understand the particular challenges of managing IT services and projects, acquiring technologies and tools for planning, organizing and controlling the quality of services and projects to improve productivity and customer satisfaction. At the same time, students learn good practices in software organization and development of software and IT applications, acquire knowledge and skills for analyzing and planning business processes, designing complex, flexible software systems with service orientation, process integration skills, professional attitude and responsibility in team work, knowledge of relevant standards.

Training (knowledge and skills)

В програмата са включени курсове, разработени на базата на препоръки I материали от IBM’s Almaden Research Center, (San Jose, California, US) и Carnegie Melon University (US). Обучението на студентите е интензивно и включва усвояване на теоретични знания и придобиване на практически умения и умения чрез работа по редица проекти – индивидуални или в екип.

Голяма част от обучението по програмата – лекции, упражнения, семинари, работа по реални проекти и стажантски практики се извършват в сътрудничество с водещи ИТ фирми.

Professional competence

След завършване на програмата студентите ще придобият базови знания и умения за:

  • Разбиране на съвременните ИТ - архитектури, организационни структури, процеси, с-ми за контрол;
  • Приложение на принципите на ITIL за управление на ИТ;
  • Идентифициране на различните видове ИТ услуги и специфичните им характеристики;
  • Проектиране, програмиране и внедряване на ИТ услуги в синхрон със стратегията на организацията;
  • Анализ, проектиране и разработка на софтуер;
  • Управление на сложни софтуерни и ИТ проекти.

Professional realization

Задълбочените интердисциплинарни познания, в комбинация с добрата практическа подготовка и придобитите индивидуални и екипни умения, ще позволят на студентите, завършили програмата, да заемат най-добри професионални и ръководни позиции във водещи български и чужди ИТ фирми, както и в изследователски, научни и образователни организации.

Contact information