IT Services and Projects

Maгистърската програма Информационно-технологични услуги и проекти включва поредица курсове, засягащи най-новите области на информационните технологии, насочени към изграждане на сложни и комплексни съвременни софтуерни и ИТ решения въз основа на най-новите архитектурни концепции.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII282113 Informatics
Master's programme: 
IT Services and Projects
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - IT Services and Projects
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Kalinka Kaloyanova, PhD

Focus, educational goals

На основата на доброто познаване на категориите и елементите на информационните технологии като бази от данни и СУБД, софтуер, мидълуер, бизнес процеси и техники, студентите изучават концепциите и технологиите на архитектурата и ориентацията към услуги при бизнес процесите и при съвременните информационни технологии. Студентите развиват умения за разбиране на особените предизвикателства при управление на IT услуги и проекти, усвояват технологии и средства за планиране, организиране и контрол върху качеството на услугите и проектите с цел подобряване на продуктивността и на удовлетвотвореността на клиентите. Едновременно с това студентите изучават добри практики при организацията и разработката на софтуерни и ИТ приложения, придобиват знания и умения за анализиране и планиране на бизнес процеси, проектиране на сложни, гъвкави софтуерни системи с ориентация към услуги, умения за интегриране на процесите, управление на услугите, технологиите и проектите във фирмите, професионално отношение и отговорност при работа в екип, познаване на съответните стандарти.

Training (knowledge and skills)

В програмата са включени курсове, разработени на базата на препоръки I материали от IBM’s Almaden Research Center, (San Jose, California, US) и Carnegie Melon University (US). Обучението на студентите е интензивно и включва усвояване на теоретични знания и придобиване на практически умения и умения чрез работа по редица проекти – индивидуални или в екип.

Голяма част от обучението по програмата – лекции, упражнения, семинари, работа по реални проекти и стажантски практики се извършват в сътрудничество с водещи ИТ фирми.

Professional competence

След завършване на програмата студентите ще придобият базови знания и умения за:

  • Разбиране на съвременните ИТ - архитектури, организационни структури, процеси, с-ми за контрол;
  • Приложение на принципите на ITIL за управление на ИТ;
  • Идентифициране на различните видове ИТ услуги и специфичните им характеристики;
  • Проектиране, програмиране и внедряване на ИТ услуги в синхрон със стратегията на организацията;
  • Анализ, проектиране и разработка на софтуер;
  • Управление на сложни софтуерни и ИТ проекти.

Professional realization

Задълбочените интердисциплинарни познания, в комбинация с добрата практическа подготовка и придобитите индивидуални и екипни умения, ще позволят на студентите, завършили програмата, да заемат най-добри професионални и ръководни позиции във водещи български и чужди ИТ фирми, както и в изследователски, научни и образователни организации.

Contact information