Mathematical Modelling in Economics

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIA242113 Applied Mathematics
Master's programme: 
Mathematical Modelling in Economics
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Applied Mathematics - Mathematical Modelling in Economics
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Vessela Stoimenova, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма по математическо моделиране в икономиката предвижда овладяването на разнообразни математически и информатични средства, осигуряващи теоретични и практически познания, приложими към икономическите науки или директно към практическа работа (финанси, застраховане, управление на фирми и др.).

Training (knowledge and skills)

В програмата са включени курсове в основни направления на математиката (оптимизационни задачи, вероятностни и статистически методи, числени методи, динамични задачи), позволяващи да се моделират, изследват и оптимизират конкретни явления и процеси в икономиката. Практическата им приложимост се основава на задълбочени познания по микро- и макроикономика, финансови инструменти и пазари, застраховане, обработка на статистически данни и др., съчетани с умения за прилагане на съвременните информационни технологии.

Professional competence

Обучението в програмата, дори по традиционните икономически дисциплини, се отличава с висока степен на използване на математически средства на ниво, сравнимо с това на обичайните университетски програми по икономика, предназначени за получаване на образователната степен доктор.

Professional realization

Завършилите програмата могат да се реализират като специалисти по количествен анализ във финансовата индустрия, риск анализатори в банките и актюери. Научната подготовка дава възможност за продължаване на образованието в докторантски програми.

Contact information