Преподавателска мобилност

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+ за 2023/2024 академична година. За този период ФМИ има следните квоти:
1. за мобилност с цел преподаване - 4 места;
2. за мобилност с цел обучение - 1 място.

Кандидатства се със заявление за мобилност с цел преподаване или заявление с цел обучение, заедно с покана от чуждия университет.

Допълнителни изисквания на ФМИ:

  • Добавят се допълнителни изисквания към преподавателите от ФМИ, съгласно чл. 22, т.1, а) от ВПРЗ на СУ: Положителна атестация и липса на дисциплинарни наказания, за всеки от кандидатите.

Документите за кандидатстване се подават до Стефка Близневана на електронна поща blizneva@fmi.uni-sofia.bg в срок до 27.10.2023 г.