Programmes by speciality

Приемът на магистри във ФМИ се извършва в три основни професионални направления:

(1) 4.6 Информатика и Компютърни Науки - по шестнадесет програми:

 1. Био- и медицинска информатика
 2. Вградени системи
 3. Електронен бизнес и електронно управление (на български и на английски език)
 4. Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
 5. Извличане на информация и откриване на знания
 6. Изкуствен интелект
 7. Информационни системи
 8. Информационно-технологични услуги и проекти
 9. Компютърна графика
 10. Компютърна лингвистика
 11. Логика и алгоритми
 12. Мехатроника и роботика
 13. Разпределени системи и мобилни технологии
 14. Софтуерни технологии
 15. Технологии за знания и иновации
 16. Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии

(2) 4.5 Математика - по девет програми:

 1. Динамични системи и геометрия
 2. Изчислителна математика
 3. Логика и алгоритми
 4. Математика и математична физика
 5. Уравнения на математичната физика
 6. Вероятности и статистика
 7. Математическо моделиране в икономиката
 8. Математическо моделиране и приложение на математиката
 9. Уравнения на математичната физика и приложения

(3) Педагогика на обучението по Математика, Информатика и Информационни Технологии - по две програми:

 1. Технологии за обучение по математика и информатика
 2. Електронно обучение

Всички магистърски програми осъществяват прием преди зимен семестър. Много малък брой програми в редки случаи осъществяват и прием в летен семестър.

При прием летен семестър трябва да се следят съобщенията и сроковете, обявени на сайтовете на СУ и ФМИ (като правило подаването на документи е в периода декември-януари, изпитите са през януари-февруари, класирането и записването са през февруари-март).