Семинар „Математическо моделиране”, 09.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 09.03.2021, вторник, от 17:15 до 19 часа,д-р Людмил Йовков от Института по металознание, съоръжения и технологии – БАН, ще представи проблема:
Математическо моделиране на процеса на кристализация на метални сплави

Резюме. Ще бъдат разгледани два математически модела на процеса на кристализация на метални сплави:

  1. Едномерен математически модел, отчитащ влиянието на активните центрове на кристализация.
  2. Двумерен математически модел, отчитащ наличието на подвижна фазова граница.

Освен пълната математическа формулировка, като неразделна част от моделирането ще бъдат дискутирани съответните числени методи за получаване на хомогенни и консервативни диференчни схеми. В двумерния случай ще бъде показано как могат да се конструират тестови примери за проверка на коректността и сходимостта на избраната диференчна схема. Тук ще изтъкнем и необходимостта от сравнение на резултатите от модела с такива, получени по експериментален път (валидиране на модела). 
Ще бъдат демонстрирани и някои от възможностите на разработения собствен графичен потребителски интерфейс в средата на MATLAB, с помощта на който задачата за кристализация на сплави в цилиндрични форми може да се решава в диалогов режим.