Конкурс за професор във ФМИ, срок 30.09.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр.63/30.07.2021 г.

За професор по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Алгебра, теория на кодирането и приложения) – един със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата
    за нуждите на ФМИ, катедра „Алгебра“

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности