scientific research

Конкурси за гл. асистент и професор във ФМИ, срок 2.09.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, Държавен вестник" бр.52/02.07.2019 г.;

За главен асистенти по професионалнo направлениe 

Публична защита на дисертационен труд на Живко Петров, 29.07.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Живко Петров

Тема: "Върху някои диофантови уравнения и неравенства"

Кога: 29 юли 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Конкурси за асистенти във ФМИ, срок 28.08.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, в-к Сега, бр. 149/28.06.2019 г.;

За асистенти по професионални направления: 

Pages

Subscribe to RSS - scientific research