scientific research

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 11.02.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

За главен асистент по професионално направление 

Конкурс за асистент във ФМИ, срок 19.12.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, вестник „Сега“, бр.245 от 19.10.2018 г.

За асистент по професионално направление 

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика и информатика) - един,

за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“ във ФМИ със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Публична защита на дисертационен труд на Михаил Хамамджиев, 28.11.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Михаил Хамамджиев

Тема: "Принос към субдиференциалното смятане"

Кога: 28 ноември 2018 г., 16:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Pages

Subscribe to RSS - scientific research