scientific research

Конкурс за доценти във ФМИ, срок 17.06.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

За доценти по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един,

за нуждите на катедра „Информационни технологии“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет Св. Кл. Охридски", 2018

Срок за представяне на необходимите документи за кандидатите от ФМИ: 31 май 2018 г.
Къде: Деканат на ФМИ

Информация за конкурса

Кандидатурите ще бъдат разгледани на заседанието на Факултетния съвет на ФМИ, което ще се проведе през м. юни 2018 г.

Pages

Subscribe to RSS - scientific research