научно-изследователска дейност

14-th International Workshop on Well-Posedness of Optimization Problems and Related Topics, 20-24.08.2018

Faculty of Mathematics and Informatics at the Sofia University „St. Kliment Ohridski“
and
Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences

Конкурс за доценти във ФМИ, срок 17.06.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

За доценти по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един,

за нуждите на катедра „Информационни технологии“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет Св. Кл. Охридски", 2018

Срок за представяне на необходимите документи за кандидатите от ФМИ: 31 май 2018 г.
Къде: Деканат на ФМИ

Информация за конкурса

Кандидатурите ще бъдат разгледани на заседанието на Факултетния съвет на ФМИ, което ще се проведе през м. юни 2018 г.

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност