научно-изследователска дейност

Публична защита на дисертационен труд на Николай Червенов, 15.05.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката“.

Кандидат: Николай Костов Червенов

Тема: “Копули в Соболеви пространства и приложения”

Кога: 15 май 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Колоквиум на ФМИ, 02.05.2019

На 2 май 2019 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Лекция ще изнеси д-р Apala Majumdar от Университета в Бат, Великобритания. 

Title:  Pattern Formation in Confined Nematic Liquid Crystals
Speaker: Dr Apala Majumdar (Reader in Applied Mathematics, University of Bath, United Kingdom)

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 26.05.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 25/26.03.2019 г.

За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика (Изследване на операциите) - един, за нуждите на катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"  във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност