Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

  • На 11 декември 2021 г. (събота) от 12 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=221066) ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Математическа индукция, граници на редици, граници на функции, изследване на функции". Лектор: гл. ас. д-р Николай Иванов
  • На 21 ноември 2021 г. (неделя) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ypw-mgjq-pqo) ще се проведе допълнително обучение по СОЗ на тема "Търсене в пространство на състояния, избор на стратегия при игри за двама играчи, генетични алгоритми, решаване на задачи за удовлетворяване на ограничения". Лектор: Симеон Христов
  • На 14 ноември 2021 г. от 12 часа в Big Blue Button (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=218370) ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Комплексни числа. Системи линейни уравнения. Метод на Гаус. Базис. Размерност. Ранг на система вектори.ФСР". Лектор: Радомир Пеев 
  • На 08 ноември 2021 г. от 18:30 часа в Google Meet (meet.google.com/yoj-uaxb-oaz) ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Променливи, условни оператори, switch и цикли". Лектор: Веселин Тодоров