Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

  • На 23 април 2023 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 101 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2 за първи курс на специалност ИС на тема: "Неопределени интеграли, определени интеграли, глобални екстремуми на функции на няколко променливи". Лектор: Николай Иванов.
  • На 17 януари 2023 г. (вторник) от 16:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по алгебра за първи курс на специалност ИС на тема: "Умножение на детерминанти, обратима и обратна матрица, линейни пространства и подпространства, линейни изображения и линейни оператори, делимост при целите числа, пръстени и полета, полиноми". Лектор: Люба Конова
  • На 15 януари 2023 г. (неделя) от 15:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за първи курс на специалност ИС на тема: "Граници на функции, формула на Тейлър, изследване на функции и неопределени интеграли". Лектор: Николай Иванов
  • На 13 януари 2023 г. (петък) от 18:00 часа в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по УП за първи курс на специалност ИС на тема: "Матрици, низове, динамична памет, рекурсия". Лектор: Никола Светославов
  • На 18 декември 2022 г. (неделя) от 13:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по СД за втори курс на специалност ИС на тема "Двоични и общи дървета". Лектор: Даниел Радев
  • На 24 ноември 2022 г. (четвъртък) от 18:00 до 21:00 часа в зала 207 на ФзФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за първи курс на специалност ИС на тема "Математическа индукция, граници на функции, числови редове". Лектор: Николай Иванов
  • На 20 ноември 2022 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 325 ще се проведе допълнително обучение по алгебра за първи курс на специалност ИС на тема "Комплексни числа, системи линейни уравнения, линейна комбинация, линейна обвивка, линейно пространство, ЛЗ и ЛНЗ, ранг на матрица, теорема на Руше". Лектор: Йоана Петкова
  • На 7 ноември 2022 г. (понеделник) от 15:00 до 18:00 часа в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по СД за втори курс на специалност ИС. Лектор: Дамян Бойчев
  • На 6 ноември 2022 г. (неделя) от 12:00 в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по УП за първи курс на специалност ИС на тема "Основни типове, променливи, условни оператори, цикли и функции". Лектори: Никола Светославов и Ангел Димитриев