Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

 • На 9 юни 2022 г. (четвъртък) от 19:00 в зала 325 ще се проведе допълнително обучение по Геометрия за специалност ИС. Лектор: Васил Василев
 • На 5 юни 2022 г. (неделя) от 10:00 в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ФПР за специалност ИС. Лектор: Симеон Христов
 • На 3 юни 2022 г. (петък) от 16:00 в зала 014 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ООП за специалност ИС, група 3 на тема "Наследяване и полиморфизъм". Лектори: Даниел Радев и Красимира Станкова
 • На 2 юни 2022 г. (четвъртък) от 16:00 в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2 на тема "Условни екстремуми на функции на няколко променливи, двойни и тройни интеграли". Лектор: ас. д-р Николай Иванов
 • На 21 май 2022 г. (събота) от 10:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/kvz-ootn-udg) ще се проведе допълнително обучение за държавен изпит по БД. Лектор: доц. Радослава Христова
 • На 16 май 2022 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/jjy-rvof-abk) ще се проведе допълнително обучение по СД за държавен изпит. Лектор: доц. Армянов
 • На 14 май 2022 г. (събота) от 12 часа в зала 326 ще се проведе допълнително обучение за държавен изпит по ДИС. Лектор: Павлинка Тодорова
 • На 11 май 2022 г. (сряда) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/zea-pzxn-sea) ще се проведе допълнително обучение по ООП за държавен изпит. Лектор: доц. Армянов
 • На 9 май 2022 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/jnw-qrfy-yar) ще се проведе допълнително обучение по УП за държавен изпит. Лектор: доц. Армянов
 • На 7 май 2022 г. (събота) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/gfk-ixhm-pdj) ще се проведе допълнително обучение за държавен изпит по ФПР. Лектор: Симеон Христов
 • На 28 април 2022 г. (четвъртък) от 17:00 часа в BBB-PM21 (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=208134) ще се проведе допълнително обучение по Управление на проекти за държавен изпит. Лектор: проф. Калоянова
 • На 22 април 2022 г. (петък) от 15:00 часа в Big Blue Button (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=230719) ще се проведе допълнително обучение по ПООП на тема "Разработване на приложения на Java. Създаване на потребителски интерфейс с JavaFX и SceneBuilder. Създаване на потребителски пакети от класове". Лектор: Петя Григорова
 • На 17 април 2022 г. (неделя) от 10:00 часа в зала 326 ще се проведе допълнително обучение по Системи за управление на бази от данни за държавен изпит. Лектор: проф.Димитров
 • На 16 април 2022 г. (събота) от 10:00 часа в зала 326 ще се проведе допълнително обучение по Бази данни за държавен изпит. Лектор: проф.Димитров
 • На 15 април 2022 г. (петък) от 16:00 часа в зала 325 ще се проведе допълнително обучение по Геометрия за ИС. Лектор: Васил Василев
 • На 14 април 2022 г. (четвъртък) от 16:00 часа в зала 210 ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за студентите от 1ви курс, ИС. Лектор: д-р Николай Иванов.
 • На 9 април 2022 г. (събота) от 10 часа в зала 326 ще се проведе допълнително обучение за държавен изпит по ДИС. Лектор: Павлинка Тодорова
 • На 9 април 2022 г.(събота) от 9:00 часа в зала 200 ще се проведе допълнително обучение по функционално програмиране. Лектор: Симеон Христов. 
 • На 7 април 2022 г. (четвъртък) от 17:00 часа в ВВВ АПИС 2021 (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=181042) ще се проведе допълнително обучение по АПИС за държавен изпит. Лектор: проф. Калоянова
 • На 6 април 2022 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 200 ще се проведе допълнително обучение по Статистика и емпирични методи за държавен изпит. Цветомира Златкова
 • На 19 януари 2022 г. (сряда) от 18:15 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=226808) ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Числови редове. Степенни редове. Неопределени интеграли". Лектор: гл. ас. д-р. Николай Иванов
 • На 15 януари 2022 г. (събота) от 12:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=226227&fo...) ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Детерминанти. Умножение на матрици, матрични уравнения. Линеен оператор. Делимост на числа. Полином". Лектор: Радомир Пеев
 • На 14 януари 2022 г. (петък) от 18:30 часа в Google Meet (https://meet.google.com/yqy-cvpx-xmv) ще се проведе допълнително обучение по УП практикум за група 3 на тема "Функции, динамична памет и рекурсия". Лектори: Даниел Радев и Красимира Станкова
 • На 9 януари 2022 г. (неделя) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ttd-xycu-ysi) ще се проведе допълнително обучение по СОЗ за трети курс на тема "Решаване на задачи за семантични мрежи. Разглеждане на видове търсен". Лектор: Симеон Христов
 • На 6 януари 2022 г. (четвъртък) от 16:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/dac-rwmu-wyd) ще се проведе допълнително обучение по УП за първи курс на тема "Масиви, многомерни масиви, указатели, динамична памет, рекурсия". Лектори: Андон Денков и Илия Тодоров
 • На 13 декември 2021 г. (понеделник) от 17:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/nqw-nggx-foi) ще се проведе допълнително обучение по ДСТР на тема "Съждителна логика, множества, основни операции върху множества, бинарни релации, функции, основни комбинаторни принципи, мощност и изброимост на множества, релации на еквивалентност, частични наредби". Лектор: Ангел Димитриев
 • На 11 декември 2021 г. (събота) от 12 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=221066) ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Математическа индукция, граници на редици, граници на функции, изследване на функции". Лектор: гл. ас. д-р Николай Иванов
 • На 21 ноември 2021 г. (неделя) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ypw-mgjq-pqo) ще се проведе допълнително обучение по СОЗ на тема "Търсене в пространство на състояния, избор на стратегия при игри за двама играчи, генетични алгоритми, решаване на задачи за удовлетворяване на ограничения". Лектор: Симеон Христов
 • На 14 ноември 2021 г. от 12 часа в Big Blue Button (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=218370) ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Комплексни числа. Системи линейни уравнения. Метод на Гаус. Базис. Размерност. Ранг на система вектори.ФСР". Лектор: Радомир Пеев 
 • На 08 ноември 2021 г. от 18:30 часа в Google Meet (meet.google.com/yoj-uaxb-oaz) ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Променливи, условни оператори, switch и цикли". Лектор: Веселин Тодоров