Лаборатории

Към ФМИ функционират няколко специализирани лаборатории към отделните катедри, а именно:

  • Лаборатория Математическо моделиране в икономиката
  • Статистическа лаборатория СТАТЛАБ
  • Лаборатория по Интерактивна Мултимедия към катедра „Компютърна информатика“
  • Научно-изследователска лаборатория по информационни технологии (НИЛИТ) към катедра “Компютърна информатика”
  • Лаборатория по мехатроника и роботика, към катедра „Мехатроника, роботика и механика“
  • Лаборатория по Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии към катедра „Софтуерни технологии“
  • Лаборатория „Интернет на нещата“ към катедра „Компютърна информатика“