Изпити

Състезателните изпити за кандидатстване в ОКС "магистър" са в съответствие с изискванията по магистърски програми и информация за тях може да намерите в Справочника за всички магистърски програми.

Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Време за работа 2 часа. Тестът ще включва две части:

  • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
  • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

Конспект за теста по информатика

  1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
  2. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
  3. Крайни автомати. Регулярни изрази;
  4. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури;
  5. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
  6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
  7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL;
  8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред;
  9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци;
  10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо“) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми;
  11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане;
  12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги;
  13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание;
  14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.

Литература

  • Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков.
          Принципи на работа на компютърните мрежи и  Интернет. Издателство Апиинфоцентър „Котларски“, 2003.
  • Димитров, В. 
          Увод в обектноориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.
  • Лукипудис, Е. 
          Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
  • Метакидес, Д., А. Нероуд.
          Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, С., 2000.
  • Манна, З. 
          Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство, София, 1983.
  • Манев, К. 
          Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, С., 1996 (I изд.), 1998 (II изд.).
  • Манева, Н., А. Ескенази.
          Софтуерни технологии. КЛМН, 2006.
  • Николов, Л. 
          Операционни системи. Ciela, С., 1998.
          Програмиране с XML. СофтПрес, С., 2001.
  • Тодорова, М. 
          Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. Ciela, С., 2011.
  • Тодорова, М. 
          Структури от данни и програмиране на C++. Ciela, С., 2011.
  • Тодорова, М.
         Езици за функционално и логическо програмиране.
          I част: Функционално програмиране. Ciela, С., 2003.
  • Thompson, S. Haskell. 
          The Craft of Functional Programming (3rd ed.). Addison-Wesley, 2011.
  • Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom. 
          Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2002.
  • Russell, S., P. Norvig. 
          Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson Education Ltd., 2010.

Примерен тест за състезателния изпит за МП от специалност Информатика