Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по математика и информатика


ISSN: 1313-9215 (print)
ISSN: 2603-5529 (online)

Годишникът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по математика и информатика е основан през 1904 година и е най-старото българско научно списание, посветено на чиста и приложна математика, механика и компютърни науки. Той се реферира от zbMATH (Zentralblatt für Mathematik), MathSciNet (Mathematical Reviews AMS) и Viniti (Russian Academy of Sciences).

Годишникът публикува значими и оригинални научни статии  в областите, отговарящи на традиционните научни интереси на Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Свети Климент Охридски":  алгебра, геометрия, топология, анализ, математическа логика, теория на приближенията, числени методи, механика, компютърни науки,  както и техните основни приложения.

Годишникът се публикува веднъж годишно.  Необходимо е да се изпрати пдф на ръкописа онлайн или на електронния адрес на редакцията annuaire@fmi.uni-sofia.bg. След като се получи от редакторите, ръкописът ще бъде подложен на бързо, но задълбочено рецензиране. Ако статията бъде приета, то тя веднага се включва в най-близкото предстоящо издание и се изисква предоставянето  на .tex или .docx файл на статията. Не се изискват такси.

Подаването на статия в Годишника за публикуване означава, че тя не е публикувана или не е в процес на разглеждане за публикуване на друго място. В случай, че статията бъде приета, това означава, че авторът(ите) прехвърлят авторските права на Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Свети Климент Охридски", включително правото да се адаптира статията за използване в компютърни системи и програми, както и да се копира или публикува в машинно четима форма и използване в системи за търсене.

Подробна информация за Годишника, за подаването на статии и архив на томовете от 1944 г. насам можете да намерите в английската версия.