Общо събрание

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите.

Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.

Председател на Общото събрание
проф. д-р Красен Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател на Общото събрание
проф. д-р Марусия Божкова
bojkova@fmi.uni-sofia.bg 

Мандатна комисия
Председател
доц. д-р Атанас Семерджиев
asemerdzhiev@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Димитър Димитров
dgdimitrov@fmi.uni-sofia.bg

Членове
гл. ас. Ридван Исуфов
Росица Банкова, главен инспектор администрация
Наталия Хаджиева, студент

Комисия по предложенията за органи на управление
Председател
проф. д-р Евгений Кръстев
eck@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Мая Стоянова
stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

Членове
доц. д-р Юлиан Цанков
ас. Сабина Бочева
Мариета Николова, студент

Комисия по изборите
Председател
проф. д-р Тинко Тинчев
tinko@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Асен Божилов
bojilov@fmi.uni-sofia.bg

Членове
ас. Тихомир Иванов
ас. Атанас Георгиев
гл. ас. Владислав Ненчев
Митко Янчев
Александър Зарев, студент

Атестационна комисия
Председател
проф. д-р Мария Нишева
marian@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Първан Първанов
pparvan@fmi.uni-sofia.bg

Членове
проф. д-р Кирил Банков
доц. д-р Мария Каратопраклиева
доц. д-р Минко Марков
доц. д-р Стефан Димитров
гл.ас д-р Емил Каменов

Виолета Минкова, административен секретар