Представяне

Факултет по математика и информатика (ФМИ)

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е основан на 24 ноември 1889 г. като Физико-математическо отделение към първото и най-престижното висше училище в България – днешният Софийски университет. През цялата си дългогодишна история ФМИ е бил духовен център за висше образование и научни изследвания.

Мисията на Факултета по математика и информатика на СУ е

 • да съхранява, обогатява и предава знания в областта на чистата и приложната математика, на информатиката и компютърните науки като
           - подготвя бакалаври, магистри и докторанти в тези области,
           - развива в научно отношение тези области,
           - възпитава високообразовани и отговорни личности – ядро на българската математическа и информатична интелигенция;
 • да бъде национален лидер и европейски център в областта на висшето образование по математика, информатика и компютърни науки;
 • да бъде научен център с европейско значение и международно признание.

Визията на ФМИ е в това да се стреми

 • да утвърждава своята роля на национален лидер в образователно и научно отношение;
 • образователните програми на ФМИ да покриват европейските стандарти за качество и да се доближават до водещите световни образци;
 • да осигурява условия за получаване на научни резултати и за създаване на практически разработки, признати от международната научна общност;
 • да работи за утвърждаване на добрите практики в развитието, управлението и използването на науката за целите на обществото, образованието, бизнеса и отделната личност.

В изпълнение на своята мисия и за реализиране на визията си, основните цели, които ФМИ си поставя са:

 • високо качество на образователната и  научноизследователската дейности;
 • водеща позиция в качеството на предлаганото образование чрез своевременен и адекватен отговор на образователните потребности;
 • достойно присъствие в научното и изследователско пространство при спазване на световните стандарти за научна дейност.

За да реализира основните си цели, ФМИ дава на студентите си съвременна подготовка в професионалните направления Математика, Информатика и компютърни науки и Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии, като провежда редовно и задочно обучение в актуални специалности с професионално разработени динамични учебни планове и програми, адаптирани към потребностите на студентите и на пазара на труда.

ФМИ провежда обучението на студентите във всички специалности, по които обучава, на високо ниво като подготвя квалифицирани кадри за бизнеса и образованието – знаещи и можещи, инициативни и креативни. Преподавателите работят активно и целенасочено за високо качество на обучението, което се потвърждава от успехите на възпитаници на факултета на международни състезания и олимпиади по математика и по информатика и най-вече от добрата им реализация като специалисти както у нас, така и в чужбина. Завършилите ФМИ са търсени кадри от фирми, банки, държавни институции. Те печелят конкурси за преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Много от тях продължават обучението си в престижни университети в Западна Европа и Северна Америка.

Целта на обучението, провеждано във ФМИ е завършващите факултета да придобият солидни знания и умения за постигането на ефективна професионална и социална реализация. ФМИ подготвя специалисти, способни да разсъждават ефективно и конструктивно, с мотивация непрекъснато да усъвършенстват своите знания и умения. Чрез активно общуване в академична среда бъдещите специалисти изграждат своите нагласи и умения за креативно мислене, за учене през целия живот, за работа в динамично променящи се условия.

Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност стимулират новаторството и желанието за личностно развитие на студентите, които във факултета придобиват умения за успешно приспособяване към силно конкурентна среда. Поддържа се ниво на обучение, което гарантира мобилността на студентите в рамките на Европейския съюз и програмите за международно сътрудничество.
ФМИ  умело съчетава програмите за обучение в професионалните направления с изследователска дейност и привлича студентите към съвместно осъществяване на научноизследователски и образователни проекти на национално и международно ниво. Разработена е "Стратегия за насърчаване на докторантите и младите учени във ФМИ на СУ (2013-2020)".

Високото качество на обучението е естествено следствие от високото ниво на научните и научноприложните изследвания, провеждани във ФМИ, които са ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната наука.

ФМИ развива съвременна информационна инфраструктура за учебна и изследователска дейност. Библиотеката на факултета разполага с фонд от около 80 000 тома, който включва най-старата сбирка от математическа литература на Балканския полуостров. Компютърните лаборатории са оборудвани със съвременна техника и софтуер, а в сградата на факултета има безжичен интернет.