Правила и документи по програма ЕОС

Програма ЕОС за повишаване на качеството и ефективността на обучението във ФМИ (ЕОС – Ефективност на Обучението на Студентите) през 2023/2024 учебна година.

Правила за програма ЕОС за учебната 2023/2024 г.

Правила и документи по програма ЕОС, точка 1
Увеличаване на извънаудиторната работа на студентите чрез развитие на системата за текущ контрол

 1. Уточнение към правилата по точка 1
 2. Документи по точка 1
 3. Документи, необходими за отчет

по точка 1.1 - проведени домашни и контролни работи

по точка 1.2 - проведени домашни,  контролни работи и малки проекти

по точка 1.3 - възлагане и проверка на големи  проекти

Правила и документи по програма ЕОС, точка 2
Подпомагане на студентите чрез система на наставници за студентите от първи и втори курс

Правила и документи по програма ЕОС, точка 3
Организиране на краткосрочни интензивни обучения извън учебните планове

 • Уточнение към правилата по точка 3
 • Документи по точка 3
  • Бланка за граждански договор (изпраща се по имейл на г-жа Мария Такева, mtakeva@fmi.uni-sofia.bg - отпечатан, подписан и сканиран или подписан с електронен подпис, в pdf формат);
  • В договора изпълнителят попълва само личните си данни (трите имена, адрес и ЕГН), броя на часовете и учебните дисциплини и се подписва. Датите се попълват служебно!
 • Документи, необходими за отчет:
  •  За т. 3.1. (Отчетът на дейността по т. 3.1 е текущ. Академичните наставници изпращат своевременно отчетните документи по имейл на г-жа Мария Такева, mtakeva@fmi.uni-sofia.bg):
   • Доклад (Образец 3.1)
   • Сканиран списък на студентите, слушали курса, с факултетните им номера и подписите им, а ако обучението е провеждано в електронна среда - доказателствен материал, от който да е виден броят на участниците и по възможност имената им.
  • За т. 3.2. (Отчетът на дейността по 3.2 е в края на семестъра, отчетните документи се изпращат от ръководителя на всяка катедра по имейл на г-жа Мария Такева, mtakeva@fmi.uni-sofia.bg, според описаната процедура в Уточнение към правилата по т.3 (III.2.)) 

Правила и документи по програма ЕОС, точка 5
Финансиране на допълнителни конкретни дейности, свързани с обучението и научни инициативи

Председател: доц. д-р Нора Ангеловаnoraa@fmi.uni-sofia.bg
Секретар: Росица Банкова, Bankova@fmi.uni-sofia.bg

Правилата за отчитане и формиране на възнаграждение за дейности по съставяне на комплекти задания за домашни и контролни работи, приети на ФС N: 03/29.02.2016 г., вече не са в сила. Считано от учебната 2018/2019 г. и в съответствие с утвърдената за 2023/2024 г. програма ЕОС, правилата за отчитане на дейности по съставяне на комплекти задания за домашни и контролни работи се разглеждат в т.4 от Програмата.

 * На заседанието на Факултетния съвет на ФМИ от 23.10.2017 е взето решение комисията да работи по съществуващите правила, докато не бъдат изработени и приети на ФС нови (актуализирани) правила.