Магистър

ФМИ предлага магистърски програми в следните професионални направления: 

  • 1.3. Педагогика на обучението по…
  • 4.5. Математика
  • 4.6. Информатика и компютърни науки.

Магистърските програми профилират и задълбочават подготовката на придобилите ОКС „Бакалавър“ в тези направления и дават допълнителна широкопрофилна и/ или интердисциплинарна подготовка на придобилите ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по друга специалност.

Процедура

Изпити

Текуща кампания

Инспектор учебна дейност за ОКС Магистър: Ани Василева
e-mail:  aniv@fmi.uni-sofia.bg; magistri@fmi.uni-sofia.bg

Архив на минали кандидатстудентски кампании