Факултетен съвет

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище по неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика

Хабилитирани преподаватели

1. доц. д-р Първан Първанов
2. чл.кор. проф. дмн Стефан Иванов
3. проф. дмн Гено Николов 
4. проф. дмн Марусия Божкова
5. проф. дмн Михаил Кръстанов 
6. проф. д-р Азнив Каспарян
7. проф. д-р Владимир Димитров 
8. проф. д-р Евгений Кръстев
9. проф. д-р Калинка Калоянова
10. проф. д-р Красен Стефанов
11. проф. д-р Мария Нишева
12. проф. д-р Магдалина Тодорова
13. доц. д-р Александра Соскова 
14. доц. д-р Александър Димов
15. доц. д-р Асен Божилов
16. доц. д-р Атанас Семерджиев
17. доц. д-р Валерия Симеонова
18. доц. д-р Весела Стоименова
19. доц. д-р Веселин Гушев 
20. доц. д-р Елиза Стефанова
21. доц. д-р Евгения Великова 
22. доц. д-р Калин Николов
23. доц. д-р Мая Стоянова 
24. доц. дмн Надя Златева
25. доц. д-р Петър Армянов
26. доц. д-р Стефан Димитров
27. доц. д-р Трифон Трифонов

Нехабилитирани преподаватели

28. гл.ас. д-р Георги Георгиев
30. гл.ас. д-р Стефан Герджиков
31. гл.ас. д-р Цветан Христов

Студенти

32. студент Александра Господинова
33. студент Александра Матева
34. студент Мариета Николова
35. студент Натали Георгиева