Факултетен съвет

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище по неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика

Хабилитирани преподаватели

1. доц. д-р Първан Евтимов Първанов
2. чл.кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов
3. проф. дмн Гено Петков Николов 
4. проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов 
5. проф. д-р Азнив Киркор Каспарян
6. проф. д-р Владимир Тодоров Димитров 
7. проф. д-р Евгений Христов Кръстев
8. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова
9. проф. д-р Кирил Георгиев Банков 
10. проф. д-р Красен Стефанов Стефанов
11. проф. д-р Мария Михайлова Нишева
12. проф. д-р Марусия Никифорова Божкова
13. проф. д-р Магдалина Василева Тодорова
14. проф. д-р Татяна Параскевова Черногорова
15. доц. д-р Александра Андреева Соскова 
16. доц. д-р Александър Димов Димов
17. доц. д-р Асен Иванов Божилов
18. доц. д-р Атанас Цветанов Семерджиев
19. доц. д-р Весела Кирилова Стоименова
20. доц. д-р Веселин Андреев Гушев 
21. доц. д-р Елиза Петрова Стефанова
22. доц. д-р Евгения Димитрова Великова 
23. доц. д-р Калин Георгиев Николов
24. доц. д-р Мая Митева Стоянова 
25. доц. дмн Надя Пейчева Златева
26. доц. д-р Петър Русланов Армянов
27. доц. д-р Стефан Станчев Димитров
28. доц. д-р Трифон Анчев Трифонов

Нехабилитирани преподаватели

29. гл.ас. д-р Валерия Николаева Симеонова
30. гл.ас. д-р Георги Иванов Георгиев

Студенти

31. студент Кармен Аголян
32. студент Александра Матева
33. студент Мариета Николова
34. студент Натали Георгиева