Надя Пейчева Златева

Надя Пейчева Златева

Доцент
Доктор на науките
Имейл: 
zlateva@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 504
Кабинет: 
ФМИ-513
Приемно време: 

за зимен семестър 2018/2019 академична година     вторник 11:00 - 12:00; четвъртък 14:00 - 15:00

"Не съм специалист по математика, а само неин почитател, нещастник, влюбен в най-красивата от всички науки."              Пол Валери

Образование и научни степени

2018: DSci

 • ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
 • научна специалност: 01.01.11 Изследване на операциите
 • тема на дисертацията: Variational analysis: Methods and applications

1999: PhD

1992: Master of Science

Научни интереси

 • оптимизация
 • нелинеен и негладък анализ
 • вариационен анализ
 • субдиференциално смятане

Списък на забелязани цитирания

Научни проекти

 • Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация (2018-2021), договор КП-06-Н22/4 от 04.12.2018 г., МОН България, ръководител Н. Живков
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2018), договор 80-10-133/25.04.2018, ФНИ на СУ, ръководител
 • Big Data for Smart Society GATE (2017-2018), Project ID: 763566, Funded under: H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1 (https://cordis.europa.eu/project/rcn/211425_en.html )
 • Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения (2014-2018), договор ДФНИ-И02-10/2014, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2017), договор 80-10-220/24.04.2017, ФНИ на СУ, ръководител
 • Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ (2008-2012), договор DO 02--360/2008, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Evolution equations for deterministic and stochastic systems (2002-2006), Project ID: HPRN-CT-2002-00281, Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/rcn/64797_en.html)
 • Subdifferential calculus (2001-2003), Project ID: HPMF-CT-2001-01345, Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/rcn/62173_en.html)
 • Геометричен функционален анализ (1997-2000), MM-703/1997, МОН България, ръководител Н. Живков
 • Нелинеен анализ в банахови пространства: вариационни принципи и глобална оптимизация (1998-2000), № 20/1998 (Matematica),  България и Италия, ръководител Н. Живков
 • Метрически проекции и субградиентни изображения в банахови пространства (1994-1997), MM-406/1994,  МОН България, ръководител Н. Живков

Образователни проекти

член на експертните съвети на проектите:

 • Докторантски център "Свети Климент Охридски (ДокЦент) (2017-2019), договор BG05M2OP001-2.009-0013 с МОН, с финансовата подкрепа на Структурни фондове по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", финансирана от Европейския съюз
 • Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ (2012-2014), договор BG051PO001-3.3.06-0052 с МОН. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014), договор № BG051PO001-4.3.04-0018 с МОН. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Преподавателска дейност

 • Изследване на операциите - за специалности Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи
 • Линейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Нелинейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика

Списък с публикации

Научни публикации

 1. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second subdifferentials of C1,1 functions: optimality conditions and well posedness, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  46, 1993, No 11, 25-28.
 2. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second-order subdifferentials of C1,1 functions and optimality conditions, Set-Valued Analysis,  4, 1996, 101-117.
 3. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva,  Generic Gâteaux differentiability via smooth perturbations, Bull. Austr. Math. Soc.,  56, 1997, 421-428.
 4. M. Ivanov and N. Zlateva, Abstract subdifferential calculus and semiconvex functions, Serdica Math. J.,  23, 1997, 35-58.
 5. M. Ivanov and N. Zlateva, On Clarke-Ledyaev inequality, preprint of the Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian  Academy of Sciences, 1, May 1998.
 6. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Lasry─Lions regularizations and reconstruction of subdifferentials, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  51, 1998, No 9-10, 9-13.
 7. Н. Златева, Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ, дисертация за получаване на научна и образователна степен доктор,  1997.
 8. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Reconstruction of Clarke subdifferential by the Lasry-Lions regularizations, J. Math. Anal. Appl.,  248, 2000, 415-428.
 9. M. Ivanov and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev type inequality for certain non-convex sets,  Serdica Math. J.,  26, 2000, 277-286.
 10. M. Ivanov and N. Zlateva, On primal lower-nice property, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  54, 2001, No 11, 5-10.
 11. M. Ivanov and N. Zlateva, On nonconvex version of the inequality of Clarke and Ledyaev, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 49, 2002, No 8, 1023-1036.
 12. L. Thibault and N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of certain bivariate functions, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 54, 2003, No 7, 1251-1269.
 13. M. Ivanov and  N. Zlateva, Subdifferential characterization of primal lower-nice functions on smooth Banach spaces,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 57, 2004, No 5, 13-18;
 14. L. Thibault and  N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of directionally Lipschitz functions, Proc. Amer. Math. Soc., 133, 2005, 2939-2948;
 15. L. Thibault and  N. Zlateva, Partially ball weakly inf-compact saddle functions, Mathematics of Operations Research, 30, 2005, No 2, 404-419.
 16. A. L. Dontchev, M. Quincampoix and N. Zlateva, Aubin criterion for metric regularity,  Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 2, 281-297.
 17. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Characterizations of prox-regular sets in uniformly convex Banach spaces, Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 3-4, 525-559.
 18. M. Quincampoix and N. Zlateva, On Lipschitz regularity of minimizers of a calculus of variations problem with non locally bounded Lagrangians, Compt. rend. Acad. Sci. Paris, Ser I, 343, 2006, 69-74.
 19. M. Ivanov and N. Zlateva, A new proof of the integrability of the subdifferential of a convex function on a Banach space,  Proc. Amer. Math. Soc., 136, 2008, No 5, 1787-1793.
 20. M. Quincampoix and N. Zlateva, Parameterized minimax problem: on Lipschitz-like dependence  of the solution with respect to the parameter, SIAM J. Optim., 19, 2008, No 3, 1250-1269.
 21. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Prox-regular sets and epigraphs in uniformly convex Banach spaces: Various regularities and other properties, Trans. Amer. Math. Soc., 363, 2011, 2211-2247.
 22. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for variational problems,  Journal of Convex Analysis, 19, 2012, No 4, 1033-1042.
 23. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for non-convex integral functional,   JOTA, 157, June 2013, Issue 3, 737-748. 
 24. M. Ivanov, B. Zlatanov and N. Zlateva, A Variational Principle and Best Proximity Points, Acta Mathematica Sinica (English Series),  Vol. 31, 2015, No 8, 1315-1326.
 25. N. Zlateva, Integrability through infimal regularization, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  68,  2015, No 5, 551-560.
 26. M. Ivanov and N. Zlateva, Long Orbit or Empty Value Principle, Fixed Point and Surjectivity Theorems, Compt. rend. Acad. bulg. Sci,  69, 2016, No 5, 553-562.
 27. M. Ivanov and N. Zlateva, Maximal Monotonicity of the Subdifferential of a Convex Function: a Direct Proof,  Journal of Convex Analysis, 24, 2017, No 4, 1307-1311.
 28. N. Zlateva, Variational analysis: Methods and applications, дисертация за научна  степен доктор на науките,  2017.

Други публикации

 1. Stefka Dimova, Nadia Zlateva, Applied Mathematics study in the Faculty of Mathematics and Informatics at Sofia University, ECMI Newsletter, No 50, October 2011, 25-27.
 2. Евгения Великова, Надя Златева, 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Свети Климент Охридски", Математика и математическо образование, Сборник с доклади на 44-та пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК "Камчия", 2−6 април  2015, 9-18.
 3. Ana Avdzhieva, Todor Balabanov, Detelina Kirova, Hristo Kostadinov, Tsvetomir Tsachev, Stela Zhelezova, Nadia Zlateva, Optimal Cutting Problem, In: 113-th European Study Group with Industry, September 14-18, 2015, Sofia, Bulgaria, Problems and Final Reports, Fastumprint, 2015, 49-61.
 4. Ana Avdzhieva, Todor Balabanov, Georgi Evtimov, Ivan Jordanov, Nikolai Kitanov, Nadia Zlateva, Two Dimensional Optimal Cutting Problem, In: 120-th European Study Group with Industry, Problems and Final Reports, 25-29 July 2016, Sofia, Fastumprint, 2016, 54-58.

Персонални страници

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=357306

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=KBjVL4sAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Zlateva

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505770062

http://www.researcherid.com/rid/G-6486-2011

"Във всяка една теория науката е точно толкова, колкото е в нея математиката."                    Имануел Кант