Надя Пейчева Златева

Надя Пейчева Златева

Доцент
Доктор на науките
Имейл: 
zlateva@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 504
Кабинет: 
ФМИ-513
Приемно време: 

вторник 12:00 - 13:00
четвъртък 11:00 - 12:00

Образование и научни степени

2018: DSci

 • ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"
 • научна специалност: 01.01.11 Изследване на операциите
 • тема на дисертацията: Variational analysis: Methods and applications

1999: PhD

1992: Master of Science

Научни интереси

 • оптимизация
 • нелинеен и негладък анализ
 • вариационен анализ
 • субдиференциално смятане

Списък на забелязани цитирания

Научни проекти

 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2017), договор 80-10-220/24.04.2017, ФНИ на СУ, ръководител
 • Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения (2015-2018), договор ДФНИ-И02/10, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ (2009-2012), договор DO 02--360/2008, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Еволюционни уравнения, изследователска мрежа, договор HPRN-CT-2002-00281, VІ рамкова програма на ЕС (2002-2006)
 • Многозначни изображения и приложения в оптимизацията и нелинейния анализ (1997-2001), ММ701, МОН България, ръководител Ю. Ревалски
 • Геометричен функционален анализ (1997-2001), МОН България, ръководител Н. Живков
 • Нелинеен анализ в банахови пространства: вариационни принципи и глобална опримизация (1998-2000), България и Италия, ръководител Н. Живков
 • Метрически проекции и субградиентни изображения в банахови пространства (1994-1997), МОН България, ръководител Н. Живков
 • Многозначни изображения и устойчивост на оптимизационни задачи (1994-1997), ММ408, МОН България, ръководител Ю. Ревалски

Образователни проекти

член на експертните съвети на проектите:

 • Докторантски център "Свети Климент Охридски (ДокЦент) (2017-2019), договор BG05M2OP001-2.009-0013 с МОН, с финансовата подкрепа на Структурни фондове по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", финансирана от Европейския съюз
 • Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ (2012-2014), договор BG051PO001-3.3.06-0052 с МОН. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014), договор № BG051PO001-4.3.04-0018 с МОН. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Преподавателска дейност

 • Изследване на операциите - за специалности Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи
 • Линейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Нелинейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика

Списък с публикации

 1. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second subdifferentials of C1,1 functions: optimality conditions and well posedness, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  46, 1993, No 11, 25-28.
 2. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second-order subdifferentials of C1,1 functions and optimality conditions, Set-Valued Analysis,  4, 1996, 101-117.
 3. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva,  Generic Gâteaux differentiability via smooth perturbations, Bull. Austr. Math. Soc.,  56, 1997, 421-428.
 4. M. Ivanov and N. Zlateva, Abstract subdifferential calculus and semiconvex functions, Serdica Math. J.,  23, 1997, 35-58.
 5. M. Ivanov and N. Zlateva, On Clarke-Ledyaev inequality, preprint of the Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian  Academy of Sciences, 1, May 1998.
 6. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Lasry─Lions regularizations and reconstruction of subdifferentials, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  51, 1998, No 9-10, 9-13.
 7. Н. Златева, Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ, дисертация за получаване на научна и образователна степен доктор,  1997.
 8. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Reconstruction of Clarke subdifferential by the Lasry-Lions regularizations, J. Math. Anal. Appl.,  248, 2000, 415-428.
 9. M. Ivanov and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev type inequality for certain non-convex sets,  Serdica Math. J.,  26, 2000, 277-286.
 10. M. Ivanov and N. Zlateva, On primal lower-nice property, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  54, 2001, No 11, 5-10.
 11. M. Ivanov and N. Zlateva, On nonconvex version of the inequality of Clarke and Ledyaev, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 49, 2002, No 8, 1023-1036.
 12. L. Thibault and N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of certain bivariate functions, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 54, 2003, No 7, 1251-1269.
 13. M. Ivanov and  N. Zlateva, Subdifferential characterization of primal lower-nice functions on smooth Banach spaces,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 57, 2004, No 5, 13-18;
 14. L. Thibault and  N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of directionally Lipschitz functions, Proc. Amer. Math. Soc., 133, 2005, 2939-2948;
 15. L. Thibault and  N. Zlateva, Partially ball weakly inf-compact saddle functions, Mathematics of Operations Research, 30, 2005, No 2, 404-419.
 16. A. L. Dontchev, M. Quincampoix and N. Zlateva, Aubin criterion for metric regularity,  Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 2, 281-297.
 17. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Characterizations of prox-regular sets in uniformly convex Banach spaces, Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 3-4, 525-559.
 18. M. Quincampoix and N. Zlateva, On Lipschitz regularity of minimizers of a calculus of variations problem with non locally bounded Lagrangians, Compt. rend. Acad. Sci. Paris, Ser I, 343, 2006, 69-74.
 19. M. Ivanov and N. Zlateva, A new proof of the integrability of the subdifferential of a convex function on a Banach space,  Proc. Amer. Math. Soc., 136, 2008, No 5, 1787-1793.
 20. M. Quincampoix and N. Zlateva, Parameterized minimax problem: on Lipschitz-like dependence  of the solution with respect to the parameter, SIAM J. Optim., 19, 2008, No 3, 1250-1269.
 21. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Prox-regular sets and epigraphs in uniformly convex Banach spaces: Various regularities and other properties, Trans. Amer. Math. Soc., 363, 2011, 2211-2247.
 22. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for variational problems,  Journal of Convex Analysis, 19, 2012, No 4, 1033-1042.
 23. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for non-convex integral functional,   JOTA, 157, June 2013, Issue 3, 737-748. 
 24. M. Ivanov, B. Zlatanov and N. Zlateva, A Variational Principle and Best Proximity Points, Acta Mathematica Sinica (English Series),  Vol. 31, 2015, No 8, 1315-1326.
 25. N. Zlateva, Integrability through infimal regularization, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  68,  2015, No 5, 551-560.
 26. M. Ivanov and N. Zlateva, Long Orbit or Empty Value Principle, Fixed Point and Surjectivity Theorems, Compt. rend. Acad. bulg. Sci,  69, 2016, No 5, 553-562.
 27. M. Ivanov and N. Zlateva, Maximal Monotonicity of the Subdifferential of a Convex Function: a Direct Proof,  Journal of Convex Analysis, 24, 2017, No 4, 1307-1311.
 28. Н. Златева, Variational analysis: Methods and applications, дисертация за научна  степен доктор на науките,  2017.