Вътрешни – финансирани от СУ

Всяка година Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) обявява сесия за проекти към Фонд научни изследвания (ФНИ) на СУ. Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) има избрана научна комисия, която ежегодно изготвя и актуализира критериите за експертна оценка на научно-изследователските проекти във ФМИ към ФНИ на СУ. Научната комисия възлага на външни рецензенти оценяването на подадените проектни предложения, както и отчетите по одобрените за финансиране проекти.

Конкурсна сесия на ФНИ на СУ за 2021 г.

Със заповед на Ректора № РД19-26/28.01.2021 г. е обявена тазгодишната конкурсна сесия на ФНИ на СУ. 
Информация за конкурсната сесия може да намерите на http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

На същото място са достъпни:

  • актуалните формуляри за кандидатстване, които може да се използват за тази сесия;
  • текущата Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност;
  • актуалният Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет със средства, отпуснати целево от държавния бюджет (последно изменен с решение на АС от 27.01.2021 г.);
  • Наръчник за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите.

Проектните предложения се подават по електронен път на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects в срок до 23:59 ч. на 26 февруари 2021 г. включително.

Необходимо е до 23:59 ч. на 26 февруари 2021 г. проектите в електронен вид, заедно с таблицата за точките по критерий V, да бъдат изпратени на адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg. Документите, които изискват подпис(и), се изпращат в два варианта: в оригиналния (MS Word/Excel) формат и в pdf формат, с електронни подписи или подписани и сканирани.

Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект на ФМИ по ФНИ на СУ
Приложение 1: Инструкция за намиране на Impact Factor (IF) и Scimago Journal & country Rank (SJR) на списанията при прилагане на критерий V
Приложение 2: Таблица за точките по критерий V

За 2020 г.

Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ (оторизиран достъп)
Приложение 1: Инструкция за намиране на Impact Factor (IF) и Scimago journal & country rank (SJR) на списанията при прилагане на критерий V (оторизиран достъп)
Приложение 2: Таблица за точките по критерий V (оторизиран достъп)
Отчети на проектите за 2020 (оторизиран достъп)

За 2019 г.

Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ и Приложение 1: Инструкция (оторизиран достъп)
Приложение 2: Таблица за точките по критерий 5 (оторизиран достъп)
Тематични проекти за 2019 (оторизиран достъп)
Отчети на тематичните проекти за 2019 (оторизиран достъп)
Проекти за научни форуми за 2019 (оторизиран достъп)
Отчети на проектите за научни форуми за 2019 (оторизиран достъп)

Повече информация е налична на: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/