Вътрешни – финансирани от СУ

Всяка година Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) обявява сесия за проекти към Фонд научни изследвания (ФНИ) на СУ. Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) има избрана научна комисия, която ежегодно изготвя и актуализира критериите за експертна оценка на научно-изследователските проекти във ФМИ към ФНИ на СУ. Научната комисия възлага на външни рецензенти оценяването на подадените проектни предложения, както и отчетите по одобрените за финансиране проекти.

Конкурсна сесия на ФНИ на СУ за 2020 г.

Със заповеди на Ректора № РД19-44/30.01.2020 г. и РД19-69/07.02.2020 г. е обявена тазгодишната конкурсна сесия на ФНИ на СУ. 
Информация за конкурсната сесия може да намерите на http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

На същото място са достъпни:

  • актуалните формуляри за кандидатстване, които може да се използват за тази сесия;
  • текущата Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност;
  • актуалният Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет със средства, отпуснати целево от държавния бюджет (последно изменен с решение на АС от 29.01.2020 г.).

Проектните предложения се подават по електронен път на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects в срок до 23:59 ч. на 24 февруари 2020 г. включително.

Необходимо е до 23:59 часа на 24 февруари 2020 г. проектите в електронен вид, заедно с таблицата за точките по критерий V, да бъдат изпратени на адрес: blizneva@fmi.uni-sofia.bg, а най-късно до 10:00 часа на 25 февруари 2020 г. едно хартиено копие на всички документи в папка с прозрачно лице да бъде оставено в стая 203 на г-жа Стефка Близнева.

Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ 
Приложение 1: Инструкция за намиране на Impact Factor (IF) и Scimago journal & country rank (SJR) на списанията при прилагане на критерий V
Приложение 2: Таблица за точките по критерий V

За 2019 г.

Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ и Приложение 1: Инструкция (оторизиран достъп)
Приложение 2: Таблица за точките по критерий 5 (оторизиран достъп)
Тематични проекти за 2019 (оторизиран достъп)
Отчети на тематичните проекти за 2019 (оторизиран достъп)
Проекти за научни форуми за 2019 (оторизиран достъп)
Отчети на проектите за научни форуми за 2019 (оторизиран достъп)

За 2018 г

Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ и Приложение 1: Инструкция (оторизиран достъп)
Приложение 2: Таблица за точките по критерий 5 (оторизиран достъп)
Тематични проекти за 2018 г. (оторизиран достъп)
Отчети на тематични проекти за 2018 г. (оторизиран достъп)
Проекти за научни форуми за 2018 г. (оторизиран достъп)
Отчети на проекти за научни форуми за 2018 г. (оторизиран достъп)

Повече информация е налична на: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/