Вътрешни – финансирани от СУ

Всяка година Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) обявява сесия за проекти към Фонд научни изследвания (ФНИ) на СУ. Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) има избрана научна комисия, която ежегодно изготвя и актуализира критериите за експертна оценка на научно-изследователските проекти във ФМИ към ФНИ на СУ. Научната комисия възлага на външни рецензенти оценяването на подадените проектни предложения, както и отчетите по одобрените за финансиране проекти.

За 2019 г.:
Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ и Приложение 1: Инструкция 
Приложение 2: Таблица за точките по критерий 5 

Тематични проекти за 2018 г. (оторизиран достъп)
Отчети на тематични проекти за 2018 г. (оторизиран достъп)
Проекти за научни форуми за 2018 г. (оторизиран достъп)
Отчети на проекти за научни форуми за 2018 г. (оторизиран достъп)

Повече информация е налична на: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/