Вътрешни – финансирани от СУ

Всяка година Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) обявява сесия за проекти към Фонд научни изследвания (ФНИ) на СУ. Във Факултета по математика и информати (ФМИ) има избрана научна комисия, която ежегодно изготвя и актуализира критериите за експертна оценка на научно-изследователските проекти във ФМИ към ФНИ на СУ. Научната комисия възлага на външни рецензенти оценяването на подадените проектни предложения, както и отчетите по одобрените за финансиране проекти.

За 2018 г.:
Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ и Приложение 1: Инструкция
Приложение 2: Таблица за точките по критерий 5

Повече информация е налична на: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/