Научноизследователска дейност

ФМИ  умело съчетава програмите за обучение в професионалните направления с изследователска дейност и привлича студентите към съвместно осъществяване на научноизследователски и образователни проекти на национално и международно ниво. Разработена е "Стратегия за насърчаване на докторантите и младите учени във ФМИ на СУ (2013-2020)".

Високото качество на обучението е естествено следствие от високото ниво на научните и научно-приложните изследвания, провеждани във ФМИ, които са ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната наука.

Критерии за стимулиране на публикационната активност на преподавателите от ФМИ при СУ "Св. Климент Охридски", приети на заседание на ФС на ФМИ на 25-27.05.2020 г. (за достъп са необходими потребителско име и парола за СУСИ)

ФМИ развива съвременна информационна инфраструктура за учебна и изследователска дейност. В рамките на ФМИ са създадени няколко специализирани научноизследователски центрове и лаборатории, насочени към провеждане на висококачествени научни изследвания.

Библиотеката на факултета разполага с фонд от около 80 000 тома, който включва най-старата сбирка от математическа литература на Балканския полуостров. Компютърните лаборатории са оборудвани със съвременна техника и софтуер, а в сградата на факултета има безжичен интернет.