Научноизследователска дейност

ФМИ  умело съчетава програмите за обучение в професионалните направления с изследователска дейност и привлича студентите към съвместно осъществяване на научноизследователски и образователни проекти на национално и международно ниво. Разработена е "Стратегия за насърчаване на докторантите и младите учени във ФМИ на СУ (2013-2020)".

Високото качество на обучението е естествено следствие от високото ниво на научните и научно-приложните изследвания, провеждани във ФМИ, които са ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната наука.

С Решение № 733 от 21 октомври 2021 година Министерският съвет на Република България е одобрил НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В АВТОРИТЕТНИ МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ“.

Въз основа на това решение Академичният съвет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ на свое заседание от 19.04.2022 г. е приел критерии за определяне на индивидуалните възнаграждения на учените. 

На заседание на Факултетния съвет на ФМИ от 29.05.2023 г. са приети:

критерии за стимулиране на публикационната активност на преподавателите от ФМИ, за периода от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г., във връзка с чл. 23 от ВПРЗ.

критерии за стимулиране на публикационната активност на преподавателите от ФМИ през 2022 г. във връзка с чл. 23а от ВПРЗ.

Всички файлове са достъпни в Интранет на ФМИ.
Бележка: за достъп са необходими потребителско име и парола за СУСИ.

ФМИ развива съвременна информационна инфраструктура за учебна и изследователска дейност. В рамките на ФМИ са създадени няколко специализирани научноизследователски центрове и лаборатории, насочени към провеждане на висококачествени научни изследвания.

Библиотеката на факултета разполага с фонд от около 80 000 тома, който включва най-старата сбирка от математическа литература на Балканския полуостров. Компютърните лаборатории са оборудвани със съвременна техника и софтуер, а в сградата на факултета има безжичен интернет.