Програма ЕОС

Факултетът по математика и информатика осъществява обучение по математически и компютърни науки на доказано високо ниво. За да бъде това ниво поддържано и съответно повишавано, се налага провеждането на системна и целенасочена политика за повишаване на качеството и ефективността на обучението на студентите от ФМИ. Към формирането на такава политика е насочена настоящата програма. Тя е продължение и развитие на Програма ЕОС за учебните години 2012/2013, 2013/2014  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 която получи широк отзвук и доведе до очакваните положителни тенденции.