Студентски съвет

Факултетният студентски съвет при ФМИ е организация, представляваща студентите и докторантите във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“. Основната цел на ФСС е да представлява студентската общност във ФМИ към СУ.

Основните задачи на ФСС са

  • да организира избора на свои представители в ръководните органи на факултета и пред външни организации;
  • да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • при необходимост може да създава и управлява свои организационни и структурни звена;
  • да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • да изразява мнение и прави предложения за развитието на образователната, културната, спортната и други дейности свързани с ФМИ;
  • да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във ФМИ;
  • да извършва проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на учащите във Факултета;
  • да информира учащите чрез подходящи информационни канали за основни въпроси, които ги касаят.

За повече информация, моля, посетете сайта на Факултетния студентски съвет.