Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 05.05.2018 г.)

Формуляри за доклади

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила до 05.05.2018 г.)

 • Правилник
  на СУ "Св. Климент Охридски", изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академичния съвет
 • Указания
  за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

Текущи конкурси

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Изследване на операциите) - един, за нуждите на катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 25/26.03.2019 г. Връзка към обявата на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
 • 4.5. Математика (Приложна механика и роботика) – един за нуждите на Факултет по математика и информатика със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ бр.13/12.02.2019 г.
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един за нуждите на Факултет по математика и информатика със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ бр.13/12.02.2019 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Повече информация можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За ОНС "Доктор"