Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За придобиване на научна степен "доктор на науките"

За придобиване на научна степен ОНС "Доктор"

  • Защита на дисертационен труд на тема "Задачи на оптималното управление в условие на неопределеност (Optimal Control Problems under Uncertainty)“ на Боян Колев Стефанов. 
  • Защита на дисертационен труд на тема "Защита на данни при съхранение, управление и пренос между мобилни устройства“ на Петър Пашинов Събев
  • Защита на дисертационен труд на тема "Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант“ на Илиана Иванова Цветкова. 
  • Защита на дисертационен труд на тема "Ролята на приложните задачи от училищния курс по математика за целите на обучението“ на Ралица Любомирова Стаменкова. 
  • Защита на дисертационен труд на тема "Градуирани алгебри и некомутативна теория на инвариантите (Graded algebras and noncommutative invariant theory)“ на Деян Живков Джундреков