Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри за доклади

Указания и примерни образци за рецензии и становища по конкурси, утвърдени на ФС на ФМИ (Протокол 9/16.09.2019 г.)

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси

Във връзка с изтичане на срока на извънредното положение, обявено за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., срокът за подаването и приемането на документи по обявените конкурси за академични длъжности в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. се удължава до 14.07.2020 г.
С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bglyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

За професор по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
 • 4.5. Математика (Изследване на операциите) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
  Връзка към обявите на сайта на СУ
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии", със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48/26.05.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 1.3. Педагогика на обучението по …(Математика) – един за нуждите на ФМИ, катедра“ Обучение по математика и информатика“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5. Математика (Геометрия) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Геометрия“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии и архитектури) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Изчислителни системи (временно присъединена към катедра "Мехатроника, роботика и механика") със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Бази от данни и изкуствен интелект) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Компютърна информатика“ със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.
  Връзка към обявите на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерно инженерство) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Софтуерни технологии“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "24 часа", бр. 166 / 29.06.2020 г.
 • 4.5. Математика (Алгебра) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Алгебра“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "24 часа", бр. 166 / 29.06.2020 г.
  Връзка към обявите на сайта на СУ