Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 05.05.2018 г.)

Формуляри за доклади

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила до 05.05.2018 г.)

  • Правилник
    на СУ "Св. Климент Охридски", изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академичния съвет
  • Указания
    за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

Текущи конкурси

За главен асистент по професионално направление:

Повече информация за процедурите за научни степени и академични длъжности в СУ можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".