Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За професор по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – мрежово програмиране, облачни технологии и уеб технологии) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Софтуерни технологии “ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерна и хардуерна реализация на модели и алгоритми за управление на движението на манипулатори) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Мехатроника, роботика и механика“ със срок за подаване на      документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 61 /2.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Компютърна информатика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 61 /2.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Информатика и ИТ) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Обучение по математика и информатика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 61 /2.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика  и  компютърни  науки  (Софтуерни технологии) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Софтуерни технологии" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5 Математика (Вероятности и статистика) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.5 Математика (Алгебра) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Алгебра" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 1.3 Педагогика на обучението по…. (Математика) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Обучение по математика и информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 1.3 Педагогика на обучението по…. (Информатика и информационни технологии) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Обучение по математика и информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 48 /28.06.2022 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

 • 4.5 Математика (Алгебра) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Алгебра" със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на публикуването на обявата във в-к "24 часа", бр. 182/03.08.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • 4.6 Информатика и компютърни науки (Програмиране)- един за нуждите на ФМИ, катедра "Компютърна информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обявяването във в-к "24 часа", бр. 151 /28.06.2022 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За придобиване на образователна и научна степен "доктор":

 • Защита на дисертационен труд на тема "Вариационен анализ без вариационни принципи“ на Стоян Райчев Апостолов
 • Защита на дисертационен труд на тема "Методи и средства за подпомагане на изследователския подход на обучение" на Елица Василева Пелтекова
  Връзка към обявата на сайта на СУ
 • Защита на дисертационен труд на тема "Разклоняващи се процеси – оптимизация и приложения" на Калоян Николаев Витанов