Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За доцент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Диференциални уравнения" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 24/17.03.2023 г.
    Връзка към обявата на сайта на СУ

За придобиване на образователна и научна степен "доктор":

  • Защита на дисертационен труд на тема "Персонализация на обучението по математика в средното училище чрез използване на съвременни информационни технологии“ на Диана Старя.
    Връзка към обявата на сайта на СУ
  • Защита на дисертационен труд на тема "Интелигентни услуги за разработване на персонализирани и адаптивни образователни видео игри“ на Албена Емилова Антонова.
  • Защита на дисертационен труд на тема "Моделиране и управление на антропоморфен модел на робот“ на Любомира Лъчезарова Митева.
  • Защита на дисертационен труд на тема "Субдиференциален анализ на функции, подобни на изпъкналите (Subdifferential analysis of convex-like functions)“ на Матей Боянов Константинов.