Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За професор по професионално направление:

За доцент по професионално направление:

За главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Комплексен анализ, топология и приложения) – един за нуждите на ФМИ със срок два месеца от публикуване на обявата в ДВ, бр. 55/28.06.2024 г.
    Връзка към обявата на сайта на СУ
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии и програмиране) – един за нуждите на ФМИ със срок два месеца от публикуване на обявата в ДВ, бр. 55/28.06.2024 г.
    Връзка към обявата на сайта на СУ

За придобиване на научна степен ОНС "Доктор"

  • Защита на дисертационен труд на тема "Функционали на процеси на Леви и техни приложения (Functionals of L´evy processes and their applications)" на Мартин Йорданов Минчев
    Връзка към обявата на сайта на СУ