Процедури за научни степени и академични длъжности

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 26.06.2017 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

За нуждите на Факултета по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски" обявява  конкурси:

За  доцент по професионално направление:

  • 4.5. Математика /Математически анализ/ - един за нуждите на катедра "Математически анализ" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 100/15.12.2017 г.
    Повече за обявате можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За  главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика /Математически анализ/ - един за нуждите на катедра "Математически анализ" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 100/15.12.2017 г.
    Повече за обявате можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За  асистент по професионално направление:

  • 1.3. Педагогика на обучението по… /Методика на обучението по математика/  - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“ със срок 2 месеца от публикуването на обявата във  в-к "Сега", бр. 268/17.11.2017 г. Повече инфомрация можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Повече информация за конкурси за академични длъжности, обявени от СУ "Св. Климент Охридски", можете да намерите тук.