Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри за доклади

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За придобиване на научна степен "доктор на науките":

 • Защита на дисертационен труд на тема "Ефективна теория на моделите: скок на структура, кодиране и декодиране" на проф. д-р Александра Соскова
  Достъп до материалите и информация за провеждане на защитата може да намерите тук.

За придобиване на образователна и научна степен "доктор":

 • Защита на дисертационен труд на тема "Разпределено управление на конвейерни системи" на Ивайло Тодоров Андонов
 • Защита на дисертационен труд на тема "Алгоритми за характеризиране на ортогонални масиви" на Таня Тодорова Маринова
 • Защита на дисертационен труд на тема "Алгебрични методи за изследване на някои комбинаторни  конфигурации и техните приложения" на Тедис Арбен Рамай

За професор по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Приложна механика: проектиране на механични системи с приложения в мехатрониката и роботиката) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Мехатроника, роботика и механика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Математическа логика и приложенията ѝ" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ