Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За доцент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Математически анализ) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Математически анализ“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 30 /15.04.2022 г. Връзка към обявата на сайта на СУ
  • 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката и роботиката) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Мехатроника,  роботика  и механика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 21 /15.03.2022 г. Връзка към обявата на сайта на СУ
  • 4.6. Информатика  и  компютърни  науки  (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ, катедра "Компютърна информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 21 /15.03.2022 г. Връзка към обявата на сайта на СУ

За придобиване на образователна и научна степен "доктор":

  • Защита на дисертационен труд на тема "Тороидални компактификации на дискретни фактори на комплексното двумерно кълбо" на Панчо Георгиев Бешков
    Връзка към обявата на сайта на СУ
  • Защита на дисертационен труд на тема "Инструменти за управление и оценка при ориентиран към потребителя подход на проектирането на видео игри за обучение" на Явор Иванов Данков
    Връзка към обявата на сайта на СУ
  • Защита на дисертационен труд на тема "Услуги на изследователски информационни системи за отворен научен облак" на Силвестер Мустафа Хасани