Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За професор по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Алгебра, теория на кодирането и приложения)–един за нуждите на ФМИ, катедра „Алгебра“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ,бр.63/30.07.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За доцент по професионално направление:

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ, катедра „Компютърна информатика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика)– един за нуждите на ФМИ, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“ със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването във в-к "24 часа", бр. 177 /29.07.2021 г. 
  Връзка към обявата на сайта на СУ

За придобиване на образователна и научна степен "доктор":

 • Защита на дисертационен труд на тема "Интелигентни информационни системи в биоинформатиката: семантично интегриране, анализ и класификация на био-медицински данни" на Илиян Недков Михайлов
  Връзка към материалите на сайта на СУ
 • Защита на дисертационен труд на тема "Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти" на Владислав Валериев Харалампиев
  Връзка към материалите на сайта на СУ