Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 05.05.2018 г.)

Формуляри за доклади

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила до 05.05.2018 г.)

 • Правилник
  на СУ "Св. Климент Охридски", изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академичния съвет
 • Указания
  за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

Текущи конкурси

За професор по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии - извличане на информация от данни) - един, за нуждите на катедра "Софтуерни технологии" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.52/02.07.2019 г.
  Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".
 • 4.5. Математика (Математическа логика) - един, за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.59/26.07.2019 г.
  Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Мехатроника и роботика) - един за нуждите на катедра "Мехатроника, роботика и механика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.52/02.07.2019 г.

Повече информация за процедурите за научни степени и академични длъжности в СУ можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Топология) - един, за нуждите на катедра "Комплексен анализ и топология", със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к Сега, бр. 149/28.06.2019 г.;
 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) - един, за нуждите на катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика", със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к Сега, бр. 149/28.06.2019 г.;
 • 4.6. Информатика и компютърна науки (ИКТ - сериозни игри) - един, за нуждите на катедра "Информационни технологии", със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к Сега, бр. 149/28.06.2019 г.

Повече информация за процедурите за научни степени и академични длъжности в СУ можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Защита на дисертационен труд

На 29.07.2019 г. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на Живко Петров на тема "Върху някои диофантови уравнения и неравенства".