Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри 

Указания и примерни образци за рецензии и становища 

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси и процедури

За доцент по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) - един за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 32/16.04.2021 г.
    Връзка към обявата на сайта на СУ