Процедури за научни степени и академични длъжности

Документи за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по Закона за развитието на академичния състав в Република България

Формуляри за доклади

Указания и примерни образци за рецензии и становища по конкурси, утвърдени на ФС на ФМИ (Протокол 9/16.09.2019 г.)

Повече формуляри можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

Текущи конкурси

Софийският университет "Св. Климент Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За професор по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) - един, за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.59/26.07.2019 г.
  Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии - извличане на информация от данни) - един, за нуждите на катедра "Софтуерни технологии" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.52/02.07.2019 г.
  Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За доцент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) - един, за нуждите на катедра "Диференциални уравнения" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.66/20.08.2019 г.
  Повече информация за конкурса може да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и алгоритми) - един, за нуждите на катедра "Компютърна информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.65/16.08.2019 г.
  Повече информация за конкурсите може да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".
 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) - един, за нуждите на катедра "Диференциални уравнения със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.65/16.08.2019 г.
  Повече информация за конкурсите може да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математически анализ) - един, за нуждите на катедра "Математически анализ" със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.65/16.08.2019 г.
  Повече информация за конкурса може да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".

За асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Числени методи) – един, за нуждите на катедра „Числени методи и алгоритми“, със срок 2 месеца отпубликуването на обявата във вестник "Сега", бр. 242/16.10.2019 г.;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика) – един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“, със срок 2 месеца отпубликуването на обявата във вестник "Сега", бр. 242/16.10.2019 г.;
  Повече информация за конкурсите може да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"