Процедури за научни степени и академични длъжности

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 26.06.2017 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

За професор по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Приложна механика и Роботика) – един за нуждите на катедра „Мехатроника, роботика и механика“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

За главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Приложна механика и Роботика) - един за нуждите на катедра „Мехатроника, роботика и механика“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата

Повече информация за обявите за академични длъжности можете да намерите на сайта на СУ.

За "Доктор на науките"

За ОНС "Доктор"