Помощна информация за работа с База данни за научната дейност на СУ (Авторите)

Вход в системата

Входът към системата се осъществява с потребителското име и паролата от университетския акаунт (т.нар. акаунт за СУСИ, т.к. се създава в ИС СУСИ, но който се ползва за достъп до всички електронни ресурси на СУ). 

Внимание! При първото влизане в системата трябва да въведете като минимум трите си имена (на кирилица!) и факултета в раздел Лични данни (последвано от натискане на бутон Запази), за да може системата да Ви регистрира коректно за по-нататъшна работа.

Лични данни

Необходимо е още при първото влизане да попълните личните си данни - като минимум три имена на кирилица и факултет - с избор на елемента Лични данни от менюто вляво. Скрол-менютата дават възможност за избор. Ако никоя от посочените възможности не Ви удовлетворява, оставяте полето празно.

Системата позволява да се регистрирате като докторант с посочване на началната и крайната година на докторантурата и/или като щатен преподавател към съответна катедра на факултет на СУ. Регистрацията като докторант е само за настоящи, незащитили докторанти.

В полето h index (Scopus)  нанасяте цяло число n (n от публикациите Ви се цитират поне n пъти - без автоцитати и автоцитати на съавтори - вземате го от системата Scopus).

Упътване за получаване на h индекс

Попълването на таблицата (списъка) с имена за идентификация Публикува под имената е много важно. Вие ще виждате само тези от публикациите (въведени от Вас или ваш съавтор), в които сте посочен като автор и името Ви е изписано точно по някой от начините, посочени от Вас в тази таблица. 

Пример: Ако Вие сте Методи Кирилов, а името Ви като автор на публикации се среща изписано във вариантите: М. Кирилов, M. Kirilov, Metodi Kirilov, Metodiy St. Kirilov, Kirilov M. и др. подобни в зависимост от библиографското им описание, то всички тези имена трябва да бъдат въведени от Вас - всяко на отделен ред - и запазени в таблицата предварително.

За да запазите нововъведена публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив точно (до символ) да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация. Ако няма пълно съвпадение, системата дава съобщение за грешка: "Грешка! Моля, проверете дали името, което въвеждате, е в таблицата за идентификация!"

Забележка. За да избегнете допускане на грешка в изписване на името при въвеждане на публикация, най-добре копирайте името си като (съ)автор на публикацията от таблицата в Лични данни. Ако досега не сте публикували под това име, първо го въведете в таблицата, копирайте го, запазете Лични данни (не забравяйте да натиснете бутона "Запази", преди да преминете към добавяне на публикация!) и след това въведете публикацията, като поставите (Paste) копираното преди това име. Ако и при копиране получите горното съобщение за грешка, повторете въвеждането на името, като внимавате да няма водещи и двойни интервали, които не се виждат и копират, но пречат на съвпадението.

Елементите от менюто Научни публикации, Доклади на конференции, Научни проекти, Научно ръководство и Редакторска дейност показват вече въведената информация от съответния вид и дават възможност за ново въвеждане.

Научни публикации

Тук въвеждате една по една авторските си публикации. Дипломна работа, Дисертация д-р  и Дисертация д-р на науките се отнасят за Вашите собствени трудове. Избирате вида публикация, която ще въвеждате. При въвеждане следвате библиографското описание. Имената на авторите се въвеждат по едно в поле без препинателни знаци накрая, в последователността, в която са посочени в оригиналната публикация.

Ако сред имената на въведените от Вас автори на публикацията не се среща Вашето име, изписано по някой от начините, които сте посочили в таблицата за идентификация в Лични данни, ще получите съобщение за грешка (вж. Лични данни).

След библиографското описание моля да отделите внимание на чек-боксовете за това дали изданието е с импакт фактор или импакт ранг, дали е реферирано в SCOPUS и дали е реферирано и индексирано. Ако изданието е с импакт фактор или импакт ранг, то разбира се е реферирано и индексирано, докато обратното в общия случай не е вярно. Може да има чек-бокс за това дали изданието е рецензирано. Има и чек-бокс за това дали публикацията е съвместна с докторант или дипломант.

След като приключите въвеждането, натискате Запази. След запазване на Вашата авторска публикация се появява Добави цитат. При избора му се появяват три прозорчета – в най-горното нанасяте годината на публикуване на цитиращата публикация, в средното (голямото) – нейното пълно библиографско описание. Не се притеснявайте от това, че годината се повтаря на двете места! Това е необходимо за изготвяне на справките. Накрая отбелязвате в чек-бокса най-отдолу дали въведеният цитат може да бъде намерен в SCOPUS. И така за всяка цитираща публикация. Автоцитати и автоцитати на съавтори са недопустими.

Доклади на конференции

Използвате Добави доклад и вписвате информация за изнесения лично от Вас доклад и за конференцията.

Научни проекти

Използвате  Добави научен проект и вписвате информация за проект, на който сте или сте били член или ръководител. Задължително е от скрол-менюто да изберете в коя категория попада проектът: проекти по ФНИ на СУ, проекти с ФНИ на МОМН и др. национални фондове, в това число и оперативни програми, проекти с международни организации или международни програми.

Научно ръководство

Използвате  Добави научно ръководство и вписвате информация за дипломните работи и дисертации (кандидатски или за ОНС доктор), на които сте били научен ръководител.

Редакторска дейност

Използвате  Добави редакторска дейност и вписвате информация за това дали сте били редактор в редколегия на списание или редактор на отделно издание (том на конференция, том в поредица и др.), реферирано или не.

Планирана научна дейност

Тук въвеждате прогнозни числови данни за брой публикации, за брой участия в научни проекти и за изнесени доклади на научни форуми за следващи календарни години. Необходими са за акредитационните процедури. 

Визитка

Тук можете да видите въведените от Вас данни в системата на едно място.

Справки

В процес на разработка.

Приятна работа!