Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIL272122 Математика и информатика
Магистърска програма: 
Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ
Форма на обучение: 
редовна
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
2
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ“ е двусеместриална. Предназначена е за кандидати с придобита професионална квалификация “Учител по информатика” или “Учител по информационни технологии”. В нея могат да участват и специалисти, имащи право да преподават профилирана подготовка по информатика или информационни технологии, съгласно действащата национална нормативна уредба.

Целта на програмата е да повиши професионалната квалификация на преподавателите в профилирана подготовка (ПП) по информационни технологии в средното училище. Насочена е към осигуряване на необходимите академични знания и умения, свързани със съдържателната част на модулите за профилирана подготовка по ИТ и частично - по информатика, както и към развиване на компетентностите на специалистите за преподаване на това съдържание чрез прилагане на ефективни методи за обучение, подходящи за възрастта на учениците. Паралелното развитие на ключови преносими компетентности има за цел да подпомогне учителите в профилирана подготовка по ИТ при изграждане на ефективни взаимоотношения с учениците, другите педагогически специалисти, семейната общност и специалисти от ИТ сферата. 

Обучение

Обучението в магистърската програма се базира на комбинация от дисциплини в различни научни направления, касаещи професионалните компетентности, свързани с високоспециализираната подготовка, очаквана от учителите в ПП по Информационни технологии. Частично се обхващат и дисциплини, свързани с профилираната подготовка по информатика. Задълбочават се знанията и уменията, касаещ основни области на информационните технологии – Обработка на големи обеми от данни, Бази от данни и информационни системи, Уеб дизайн, Мултимедия, Програмиране и други. Паралелно се развиват компетентности за решаване на проблемни ситуации, проектиране на обучението и прилагане на съвременни образователни технологии. 

Учебният план дава възможност, както за развиване компетентности за преподаване в ПП по ИТ, така и за осигуряване на базови знаия и умения, необходими за развиване на компетентности за преподаване в ПП по информатика. 

Друг специализиращ аспект на учебния план е подготовката на студентите да осъществяват педагогически изследвания, да извършват анализ на събраните данни, да правят аргументирани и научно обосновани изводи и да ги интегрират в проектирането на обучението.

Професионални компетенции

Магистрите, завършващи Магистърската програма „Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ“, имат теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които им позволяват да работят резултатно в профилираната подготовка по ИТ в гимназиален етап на средната образователна степен. Те имат и компетентностна база за преподаване на информатика в профилирана подготовка.

Процесът на обучението им, който реализира учебния план, дава на обучаемите задълбочени теоретични знания, практически умения и изследователски възможности в областта на образованието по ИТ. 

При дипломирането си магистрите ще притежават професионални компетентности (знания, умения и отговорно отношение), чрез които да:

 • Проектират обучението в ПП по ИТ в съответствие със специфични цели на образователната среда и въз основа на нормативната база.
 • Прилагат тактики и стратегии за решаване на проблемни ситуации.
 • Управляват познавателни процеси със специфични методи и средства за обучение.
 • Организират и провеждат педагогически изследвания, анализират събраните данни и правят обосновани изводи.
 • Изработват образователни концепции, модифицират съществуващи и адаптират общите принципи към конкретна образователна среда.

Професионална реализация

Магистрите, завършващи магистърската програма „Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ“ могат да заемат всяка позиция в образователната система и не само в нея, като например:

 • учител по информационни технологии и информатика в профилирана подготовка в средното училище
 • преподавател  по информационни технологии и/или информатика в друга образователна институция;
 • дизайнер на обучение и преподавател в звената за фирмено обучение на ИТ компания;
 • изследовател в научна институция;
 • експерт в работна група на МОН и подразделенията му;
 • експерт в НИО или РУО;
 • автор на учебна и учебно-помощна литература, редактор в издателство и др.
 • консултант към медийна, бизнес, правителствена или неправителствена организация по въпросите на образованието по информатика и ИТ.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева
ФМИ, бул. Джеймс Баучър 5, София 1164
тел.: 02 8161 507
e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg