Алгебра, геометрия и теория на числата

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM252123 Математика
Магистърска програма: 
Алгебра, геометрия и теория на числата
Форма на обучение: 
редовна
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Алгебра, геометрия и теория на числата
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Азнив Каспарян

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „Алгебра, геометрия и теория на числата “ е подходяща за кандидати с придобита степен на висше образование в професионално направление 4.5 Математика, както и за такива, които владеят основното учебно съдържание на бакалавърска програма по математика.

Целта на програмата е да даде на студентите добра   теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията, теория на числата и да създаде практически умения за прилагането и при решаване на задачи. От една страна, студентите разширяват математическата си култура, получават представа за взаимодействието между отделните дялове на математиката. От друга страна, те се специализират в определена, избрана от тях област.

Обучение

Магистърската програма подготвя специалисти със солидна теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията и теория на числата. Тя развива умения за решаване на  теоретични или приложни задачи,  за анализиране и усвояване на нова информация и трансформирането и във вид, удобен за решаване на задачи. Студентите се запознават с установените в практиката техники за работа, както и  с диапазона на тяхната приложимост.  По възможност се разглеждат алгоритмични и програмни имплементации на теоретични конструкции. Стимулира се систематизирането на научна информация и формулирането на нови задачи. В зависимост от избраната тематика, студентите се специализират в съвременни, развиващи се области на алгебрата, геометрията и теория на чсилата.

По време на обучението си в магистърската програма, на студентите може да се възложи воденето на упражнения във Факултета по Математика и Информатика. По този начин те се подготвят за евентуална асистентска работа по избраната специалност.

Професионални компетенции

След завършване на магистърската програма, студентите придобиват знания и умения за правилна и бърза ориентация в практически и теоретични математически задачи. Те могат да приложат получените познания за решаване на конкретни практически индустриални или информационни задачи, както и да продължат с развиване на абстрактна научно-изследователска дейност. Фундаменталнатa подготовка, която получават им дава възможност да формулират правдоподобни хипотези и да търсят естествени начини за доказване и реализация. Самостоятелното им мислене е важна предпоставка за формулиране на нови изследователски задачи.

Професионална реализация

Магистрите, завършили програмата „Алгебра, геометрия и теория на чсилата“ могат да се реализират като специалисти върху търсенето на математически решения на конкретни икономически или информационни проблеми. За най-добрите студенти, обучението в магистърската програма е стартова площадка за написване на дисертация и получаване на образователно-квалификационната степен „Доктор“. Част от студентите могат да продължат развитието си като асистенти към Факултета по Математика и Информатика. 

Презентация

За информация и контакти

проф. д-р Азнив Каспарян
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 710
e-mail: kasparia@fmi.uni-sofia.bg