Дисертационен труд за получаване на научна степен доктор на науките