Десислава Георгиева Петрова-Антонова

Десислава Георгиева Петрова-Антонова

Доцент
Доктор
Имейл: 
d.petrova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
(+359) 2 971 04 00
Кабинет: 
Блок 2, кабинет 305
Приемно време: 

четвъртък 9:00-11:00 ч.; петък 14:00-16:00 ч.
305, 2 бл.

Образование и научни степени

 • 2000 - Технически университет-София, ФКСУ - Инженер по компютърни системи
 • 2007 - Технически университет-София, ФКСУ - Доктор, Научна специалност 02.21.03 Системно програмиране

Научни интереси

 • Архитектури, ориентирани към услуги  (SOA)
 • Софтуерни технологии
 • Бази от данни

Научни проекти

Проекти към Национален Фонд "Научни изследвания", Министерство на Образованието и Науката
 • Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги, BG161РО003-1.1.06-003-С0001, Европейски фондове за конкурентоспособност, 2012-2014.
 • Изследване на приложимостта на гъвкавите методологии за разработка на софтуер, Фонд „Научни изследвания”, МОМН, No: ДМУ 03/40, 2012-2014.
 • Тестване на софтуерни системи, Конкурс за 2011 г. за научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика, No. ДНИС01/2, Фонд „Научни изследвания”, МОМН, 2011-2012.
 • Умна книга, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2009-2012.
 • ADOPTA, Платформа за адаптивно технологично-подпомогнато обучение с игрови елементи, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2009-2012.
 • TASSA, Architecture of High quality software based on Enterprise service bus, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2008-2011.
 • Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG 051PO001-3.3.04/13, Координатор: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2009-2011.
Проекти към Европейската Комисия
 • EUROWEB, European Research and Educational Collaboration with Western Balkans, Erasmus Mundus External Cooperation Window, No. 2011-2591/001-001-EMA2, 2011-2014.
 • People Network+, EC FP7, Trans-national Cooperation among NCPs, No. 297550, 2012-2013.
 • SISTER, EC FP7, Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, Grant agreement number: 205030, April 2008 – March 2011.
 • EURECA, European Research and Educational Collaboration with Asia, Европейска комисия, 2009-2010.
 • PeopleNetwork, EC FP7, Trans-national co-operation among national contact points for Marie Curie actions, Grant agreement number: 221922, 2008-2011.

Преподавателска дейност

СУ "Св. Климент Охридски"

2010 - сега Специализация "Софтуерни инженерство", ФМИ, образователно квалификационна степен "бакалавър":

 • Проектиране и интегриране на софтуерни системи
 • Управление на качеството

2008 - сега Специализация "Софтуерни технологии", ФМИ, образователно квалификационна степен "магистър":

 • Архитектури, ориентирани към услуги, и уеб услуги
 • Тестване на софтуерни системи

2008 - 2009 Специализация "Нанооптоелектроника и информационни технологии", ФФ, образователно квалификационна степен "магистър":

 • Информационни технологии
Технически университет - София

2005 - 2008 Специалности "Компютърни системи и технологии" и "Информационни технологии", ФКСУ:

 • Програмиране за Интернет
 • SQL и мрежови технологии за достъп

2000 - 2008 Специалност "Компютърни системи и технологии", ФКСУ:

 • Програмни среди
 • Обектно-ориентирано програмиране в разпределена среда
 • Синтез и анализ на алгоритми

Списък с публикации

Публикации в научни списания и конференции
 1. Ilieva, S., D. Petrova-Antonova, B. Bonev. Testing and monitoring of BPEL orchestrations with TASSA framework. The 1st Internet & Business Conference, IBC 2012, Rovinj, Croatia, June 27-28, 2012. (accepted)
 2. Ilieva, S., I. Manova, D. Petrova-Antonova. Towards a Methodology for Testing of Business Processes. 3rd International Workshop Automating Test Case Design, Selection and Evaluation (ATSE'2012), Wrocław, Poland, September 9-12, 2012. (accepted)
 3. Petrova-Antonova D., S. Ilieva. An Architectural Approach for Dynamic Web Service Composition. International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech), Rousse, Bulgaria, June 22-23, 2012. (accepted)
 4. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, I. Manova, D. Manova. Towards Automation Design Time Testing of Web Service Compositions. e-Informatica Software Engineering Journal, ISSN 1897-7979, 2012. (accepted)
 5. Petrova-Antonova D., S. Ilieva. DYSCO: A Platform for Dynamic QoS-Aware Web Service Composition. IADIS International Conference on Theory and Practice in Modern Computing 2012, Lisbon, Portugal, July 17-19, 2012. (accepted)
 6. Petrova-Antonova D., A. Dimov. Towards a Taxonomy of Web Service Composition Approaches. Journal of Scalable Computing: Practice and Experience, West University of Timisoara, Romania, Vol. 12, No. 4, 2011, ISSN 1895-1767, pp. 377–384.
 7. Dimov, A., D. Petrova-Antonova, Service-Oriented Approaches for Embedded Software Systems, Тhe 8th International Scientific Conference „Investments in the Future”, October 6-8, 2011, Varna, Bulgaria, pp. 213-217.
 8. Hristov S., D. Petrova-Antonova, S. Ilieva. Virtual Infrastructure Cloud Manager for Data Centers. International Conference on Automatics and Informatics, Sofia, Bulgaria, October 3-7, 2011, pp. B-351-B-354.
 9. Pavlova I., D. Petrova-Antonova, A. Eskenazi, S. Ilieva, A. Dimov. An Analysis and Forecast of Software and Services Research in Bulgaria – Comparing the Situation Two Years Later. The Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies (S3T), Bourgas, Bulgaria, September 1-3, 2011, Springer, Heidelberg, Vol. 101, pp. 103-110.
 10. Petrova-Antonova D., A. Dimov. A QoS Driven Approach for Probability Evaluation of Web Service Compositions, The 6th International Conference on Software and Data Technology (ICSOFT), July 18-23, Seville, Spain, pp. 321-326.
 11. Manova, I., D. Manova, V. Pavlov, S. Ilieva, D. Petrova-Antonova. Fault Injection Testing of Web Service Business Processes. International Journal on Information Technologies & Security, Year 3, No. 2, ISSN 1313-8251, 2011, pp. 3-12.
 12. Manova, D., I. Manova, S. Ilieva, D. Petrova-Antonova. faultInjector: A Tool for Injection of Faults in Synchronous WS-BPEL processes. 2nd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC), September 5-6, 2011, Bratislava, Slovakia, pp. 99-105.
 13. Petrova-Antonova D., R. Simov. jQRSS: a jQuery plugin for RSS and Atom feeds parsing. International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech), June16-17, 2011, Vienna, Austria, pp. 641-646.
 14. Spassov I., D. Petrova, V. Pavlov, S. Ilieva. DDAT: Data Dependency Analysis Tool for Web Service Business Processes. Second International Workshop on “Software Quality SQ” within The International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA) June 20-23, 2011, Santander, Spain, B. Murgante et al. (Eds.): ICCSA 2011, Part V, LNCS 6786, Springer, Heidelberg, pp. 232-243.
 15. Spassov I., D. Petrova, V. Pavlov, S. Ilieva. An approach for Data Dependency Analysis of web service business processes, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Tome 64, No. 3, 2011, pp. 405-412.
 16. Todorova, K., K. Dimitrov, D. Petrova - Antonova, A., Antonova. Challenges in E-learning and Organizational Behavior, International Conference of E-learning, Distance Education or… The Education of 21st Century, Sofia, Bulgaria, April 6-8, 2011, pp. 131-139.
 17. Petrova-Antonova D., А QoS Aware Approach for Web Service Selection Based on Probability Evaluation, IADIS International Conference on Informatics 2011, Rome, Italy, July 20 - 22, 2011, pp. 43-50.
 18. Petrova-Antonova D., QoS-Enhanced Framework Facilitating Web Service Publication and Discovery, School for Young Scientists “Innovations and business process management” within International Conference on Automatics and Informatics, Sofia, Bulgaria, October 3-7, 2010, pp. 13-16.
 19. Pavlov V., B. Borisov, S. Ilieva, D. Petrova-Antonova, Framework for Testing Service Compositions, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing Timisoara, Romania, 23-26 September
 20. Petrova-Antonova D., Cost dependent QoS-based discovery of web services, The Second International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, Varna, Bulgaria, 11-12 September, 2010, pp.152-159.
 21. Petrova-Antonova D., I. Krasteva, S. Ilieva, Approaches Facilitating WS-BPEL Testing, 17th Conference on European Systems & Software Process Improvement and Innovation (EuroSPI2 2010), Grenoble Institute of Technology, France, 1-3 September 2010, pp. 5.1-5.17.
 22. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, Towards Unifying View of QoS-Enhanced Web Service Description and Discovery Approaches. European Yong Researchers Workshop on Service Oriented Computing (YR-SOC), Pisa, Italy, 2009, pp. 99-113.
 23. Petrova-Antonova D., Ivelina Vacheva, Approach for data replication on MS SQL Server. International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech), Rousse, Bulgaria, 2009, pp. II.12.1-II.12.8.
 24. Antonova A., D. Petrova-Antonova, Web 2.0 technologies, knowledge management and challenging business opportunities. WSEAS International conference on computers, International Conference of Entrepreneurship Innovation and Regional Development (ICEIRD), Thesaloniki, Greece, 2009, pp. 484-493.
 25. Петрова-Антонова Д., Подобряване на производителността на релационни бази от данни посредством оптимизиране на SQL заявки. сп. "Наука", Издание на СУБ, 2009.
 26. Nakov O., D. Petrova. Peer-to-peer networking – a productive solution for real time multimedia exchange. TELEMATICA, Telematika College Press, Idea Publishing House, 1/2008, ISSN 1313-2350, pp. 21-28.
 27. Nakov O., D. Petrova. Graph algorithm for moving object tracking. CHER, 2007, Sozopol, Bulgaria.
 28. Nakov, O., D. Petrova. Method of navigation of autonomous moving object. Proceedings of 11th WSEAS International conference on computers, Agios Nikolaos, Crete island, Greece, July 26-28, 2007, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-8457-92-8, pp. 641-643.
 29. Nakov, O., D. Petrova. Setting of moving object location with optimized tree structure. Proceedings of 11th WSEAS International conference on computers, Agios Nikolaos, Crete island, Greece, July 26-28, 2007, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-8457-92-8, pp. 67-71.
 30. Наков, О., Д. Петрова. Оптимизационни стратегии за проследяване на подвижни обекти. Сборник на научна конференция, Висше училище-колеж "ТЕЛЕМАТИКА", 2007, ISBN 978-954-8638-47-0.
 31. Nakov, O., D. Petrova. Optimization techniques for vehicle dynamics modeling. RECENT, Vol. 8 (2007), Nr. 2(20), ISSN 1582-0246, pp. 141-145.
 32. Наков, О., Д. Петрова. Подвижен обект с адаптивност към средата – оптимално съчетаване на математически апарат с функционални характеристики на изчислителната среда. Научно списание "Компютърни системи и технологии", Технически университет – Варна, 2007.
 33. Petrova, D., O. Nakov. Control of a Moving Object Using Quadratic Programming Based Control Allocation Techniques. Научно списание "Електротехника и електроника", 2007.
 34. Наков, О., Д. Петрова, Д. Гоцева. Влияние на избора на система за автентикация върху системни характеристики на кода при RPC повиквания. Научно списание "Електротехника и електроника", 2007.
 35. Nakov O., D. Petrova, M. Damyanov. Productivity characteristics and optimization in a file server with multiple access working in a uniform multitasking environment. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference "Computer Science", October 2006, Istanbul, Turkey.
 36. Nakov O., D. Petrova. Analysis of the Benchmark while Extracting Data from Database or XML File for Different Platforms. Proceedings of the International Conference Computer Systems&Technologies (CompSysTech), June, 2006, Veliko Tarnovo.
 37. Nakov O., D. Petrova. Implementation of the Kalman filter for control of object moving in the plane. Computer Science and Technologies, Technical University of Varna, No: 1, 2005.
 38. Nakov O., D. Petrova, L. Bekiarov. Security and Real-time Evaluations in Remote Procedure Call Based Technologies. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference "Computer Science", September 2005, Chalkidiki, Greece.
 39. Nakov O., D. Petrova. Comparative Evaluation of Software Technologies for Database Integration in Heterogeneous, Real-time Working Systems. CHER 2005, Sozopol, Bulgaria.
 40. Nakov O., A. Angelov, D. Petrova. Optimizing Performance in a Time Critical WEB Applications. Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Computer Science", December 2004, Sofia, Bulgaria.
 41. Nakov O., D. Petrova. Accessing an Automation Object through the IDispatch Interface and Virtual Method Table. Proceedings of 16th International Conference for Automation of Engineering & Research (SAER), September 2002, Varna.
 42. Nakov O., D. Petrova. Dangers in Recursive Algorithms. Recursive into Nonrecursive Translation Techniques. Proceedings of the International Conference Computer Systems&Technologies (CompSysTech), June 2001, Sofia.
 43. Nakov О., D. Petrova. Performance Analyses in Case of Using BDE and ADO for MS SQL Server Data Access. Proceedings of the 15th International Conference for Automation of Engineering & Research (SAER), September 2001, Varna.
 44. Nakov О., D. Petrova. The Run-Time Productivity Analysis of the Three-tiered Architecture in Comparison with the Two-Tiered Client/Server Architecture. Proceedings of the 15th International Conference for Automation of Engineering & Research (SAER), September 2001, Varna.
 45. Nakov O., D. Petrova. Working Techniques for Replication Data and Transactions within Distributed Database System. Proceedings of the 14th International Conference for Automation of Engineering & Research (SAER), September 2000, Varna.
Издадени учебници и учебни помагала
 1. Д. Петрова-Антонова, Тестване на софтуерни системи в .NET среда, Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, ISBN: 978-954-07-3302-9, 2012.
 2. Д. Петрова-Антонова, Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .NET технологии, Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, ISBN: 978-954-07-3301-2, 2012.
 3. Наков, О., Д. Петрова, Паралелно програмиране (Теоретични и приложни аспекти), Учебник, Технически университет-София, 2004.
 4. Наков, О., Д. Петрова, Д. Гоцева, К. Костадинов, Програмни среди - .NET, Ръководство за лабораторни упражнения, Част II, Технически университет-София, 2004.
 5. Наков, О., Д. Петрова, Д. Гоцева, К. Костадинов, Програмни среди, Ръководство за лабораторни упражнения, Част I, Технически университет-София, 2003.