Десислава Георгиева Петрова-Антонова

Десислава Георгиева Петрова-Антонова

Професор
Доктор
Имейл: 
d.petrova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
(+359) 2 971 04 00
Кабинет: 
Блок 2, кабинет 305
Приемно време: 

четвъртък 9:00-11:00 ч.; петък 14:00-16:00 ч.
305, 2 бл.

Образование и научни степени

 • 2000 - Технически университет-София, ФКСУ - Инженер по компютърни системи
 • 2007 - Технически университет-София, ФКСУ - Доктор, Научна специалност 02.21.03 Системно програмиране

Научни интереси

 • Архитектури, ориентирани към услуги (SOA) и уеб услуги
 • Тестване на софтуерни системи
 • Интеграция и оперативна съвместимост на данни
 • Големи данни

Научни проекти

Национални
 • Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения, Конкурс за финансиране на фун-даментални научни изследвания – 2019 г., Национален фонд „Научни изследвания”, МОН, КП-06-Н32/5 от 07.12.2019 г., 2019-2022.
 • Разработване на информационна система „Когни Софт“, BG16RFOP002-1.005-0318/19.12.2018, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 2018-2020
 • Иновативни решения с големи данни за интелигентни градове, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2017 г., Национален фонд „Научни изследвания”, МОН, ДН12/9 от 20.12.2017 г., 2017-2020.
 • ITDGate, Извличане на знания и вземане на решения от големи масиви данни в електронното управление, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г., Нацио-нален фонд „Научни изследвания”, МОН, ДН 02/11, 2016-2019.
 • BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2016-2018.
 • BG051PO001-3.1.08-0010, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския уни-верситет "Св. Климент Охридски" като ключ за повишаване качеството на университетс-ките дейности и услуги (Ключ към качеството), Оперативна програма „Развитие на човешки-те ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2015.
 • Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги, BG161РО003-1.1.06-003-С0001, Европейски фондове за конкурентоспособност, 2012-2014.
 • Изследване на приложимостта на гъвкавите методологии за разработка на софтуер, Фонд „Научни изследвания”, МОМН, No: ДМУ 03/40, 2012-2014.
 • Тестване на софтуерни системи, Конкурс за 2011 г. за научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика, No. ДНИС01/2, Фонд „Научни изследвания”, МОМН, 2011-2012.
 • Умна книга, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2009-2012.
 • ADOPTA, Платформа за адаптивно технологично-подпомогнато обучение с игрови елементи, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2009-2012.
 • TASSA, Architecture of High quality software based on Enterprise service bus, Фонд "Научни изследвания", МОН, 2008-2011.
 • Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG 051PO001-3.3.04/13, Координатор: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2009-2011.
Европейски
 • Digital Twin Cities Centre, A Vinnova Competence Centre, Centre coordination: Chalmers Univer-sity of Technology, 2020-2025
 • 857155, GATE, Big Data for Smart Society, WIDESPREAD-2018-2020 TEAMING Phase 2, 2019-2026.
 • 763566, GATE, Big Data for Smart Society, WIDESPREAD-2016-2017 TEAMING Phase 1, 2017-2018.
 • EE-65 Coneeect, Developing, organising and executing cross-European training/education workshops for educators in higher education institution, schools, universities of applied sciences, Competitiveness and Innovation Framework Programme, Европейска комисия, 2012-2015.
 • EUROWEB, European Research and Educational Collaboration with Western Balkans, Erasmus Mundus External Cooperation Window, No. 2011-2591/001-001-EMA2, 2011-2014.
 • People Network+, EC FP7, Trans-national Cooperation among NCPs, No. 297550, 2012-2013.
 • SISTER, EC FP7, Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, Grant agreement number: 205030, April 2008 – March 2011.
 • EURECA, European Research and Educational Collaboration with Asia, Европейска комисия, 2009-2010.
 • PeopleNetwork, EC FP7, Trans-national co-operation among national contact points for Marie Curie actions, Grant agreement number: 221922, 2008-2011.

Преподавателска дейност

СУ "Св. Климент Охридски"

2010 - сега Специализация "Софтуерни инженерство", ФМИ, образователно квалификационна степен "бакалавър":

 • Проектиране и интегриране на софтуерни системи
 • Управление на качеството

2008 - сега Специализация "Софтуерни технологии", ФМИ, образователно квалификационна степен "магистър":

 • Архитектури, ориентирани към услуги, и уеб услуги
 • Тестване на софтуерни системи

2008 - 2009 Специализация "Нанооптоелектроника и информационни технологии", ФФ, образователно квалификационна степен "магистър":

 • Информационни технологии
Технически университет - София

2005 - 2008 Специалности "Компютърни системи и технологии" и "Информационни технологии", ФКСУ:

 • Програмиране за Интернет
 • SQL и мрежови технологии за достъп

2000 - 2008 Специалност "Компютърни системи и технологии", ФКСУ:

 • Програмни среди
 • Обектно-ориентирано програмиране в разпределена среда
 • Синтез и анализ на алгоритми

Списък с публикации

 1. Petrova-Antonova D., D. Manova, S. Ilieva (2020). Testing Web Service Compositions: Approaches, Methodology and Automation. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol. 5, No. 1, 159-168 (2020), ISSN online: 2415-6698. DOI: 10.25046/aj050121, https://astesj.com/v05/i01/p21/ (open access)
 2. Petrova-Antonova D., O. B. Mora Sánchez, V. M. Larios, M. M. Zuluaga Ramirez (2019). Air quality monitoring and correlation: a use case of Sofia and Guadalajara. IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 14-17 Octоber 2019, Casablanca, Morocco, DOI: 10.1109/ISC246665.2019.9071659, ISBN: 978-1-7281-0846-9, ISSN: 2687-8860.
 3. Petrova-Antonova D., A. Popradanov, (2019). AirMap: A Reactive Map of Air Quality. 4th International Conference on Advances in Computation, Communications and Services (ACCSE 2019), July 28th - Au-gust 2nd, 2019, Nice, France. Eds. Pascal Lorenz, University of Haute-Alsace, France, IARIA XPS Press, ThinkMind Digital Library, pp. 1-7, ISSN: 2519-8459, ISBN: ISBN: 978-1-61208-735-1.
 4. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, (2019). Methodological Framework for Digital Transition and Perfor-mance Assessment of Smart Cities. 4th International conference on Smart and Sustainable Technolo-gies (SpliTech2019), IEEE, June 18th - June 21st, 2019, pp. 1-6, DOI: 10.23919/SpliTech.2019.8783170
 5. Petrova-Antonova D., I. Krasteva, S. Ilieva, I. Pavlova, (2019). Conceptual Architecture of GATE Big Da-ta Platform. 20th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSys-Tech'2019), ACM, June 21st - June 23nd, 2019, Rousse, Bulgaria, pp. 261-268, ISBN: 978-1-4503-7149-0 DOI: 10.1145/3345252.3345282 SJR 0.169 (2018)
 6. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, I. Pavlova (2018). Towards a Technological Platform for Transparent and Flexible Assessment of Smart Cities. In Proc. of the 10th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - Volume 1: KDIR, ISBN 978-989-758-330-8, pp. 374-381. DOI: 10.5220/0007230203740381
 7. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, D. Manova (2018). TASSA Methodology: End-to-end Testing of Web Service Compositions. Proceeding of the 11th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QIATIC’2018), September 4-7, 2018, pp. 264-267, DOI 10.1109/QUATIC.2018.00046, Electronic ISBN: 978-1-5386-5841-3.
 8. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, D. (2018). Using Big Data Value Chain to Create Government Education Policies. Proceeding of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2018), Rousse, Bulgaria, September 13-14, 2018, pp. 42-49, ISBN 978-1-4503-6425-6, DOI 10.1145/3274005.3274015. SJR 0.169 (2018)
 9. Tsokov T., Petrova-Antonova D. (2018) Monitoring and Control of Vehicles’ Carbon Emissions. In: Ca-bello E., Cardoso J., Maciaszek L., van Sinderen M. (eds) Software Technologies. ICSOFT 2017. Com-munications in Computer and Information Science, vol 868. Springer, Cham, pp. 1–15, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93641-3_11 SJR 0.168 (2018)
 10. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, D. (2018). Future City: A pilot project of GATE Center of Excellence. Serdica Journal of Computing, vol. 12, no. 1, 2018, ISSN 1314-7897.
 11. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, D. (2018). Smart Cities Evaluation – А Survey of Performance and Sus-tainability Indicators. 44th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applica-tions (SEAA), Prague, Czech Republic, August 29th - August 31st, 2018, pp.486-493, ISBN-13: 978-1-5386-7382-9. SJR 0.21 (2018)
 12. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, I. Pavlova (2017). Big Data Research and Application – A Systematic Literature Review. Serdica Journal of Computing, vol. 11, no. 2, 2017, pp.73-114. ISSN 1314-7897.
 13. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, D. Manova (2018). Automated Web Service Composition Testing as a Service. In: Hammoudi S., Pires L., Selic B., Desfray P. (eds) Model-Driven Engineering and Software Development. MODELSWARD 2016. Communications in Computer and Information Science, vol 692. Springer, Cham. pp. 114-131. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-66302-9_6, Online ISBN 978-3-319-66302-9. SJR 0.168 (2018)
 14. Petrova-Antonova D., O. Georgieva, S. Ilieva (2017). Modelling of Educational Data Following Big Data Value Chain. Proceeding of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2017), Rousse, Bulgaria, June 23-24, 2017, pp. 88-95, ISBN: 978-1-4503-5234-5.
 15. Tsokov, T., D. Petrova-Antonova (2017). EcoLogic: IoT Platform for Control of Carbon Emissions. Pro-ceeding of the 12th International conference on software technologies (ICSOFT) – Volume 1, Madrid, Spain, 24-26 July. pp. 178-185. doi 10.5220/0006462201780185, ISBN: 978-989-758-262-2. SJR 0.138 (2018)
 16. Petrova-Antonova D., G. Andreev, S. Ilieva (2017). Unified Connectivity of IoT Devices through Abstrac-tion of Application Protocols. Proceeding of the 7th International Conference on Information Communica-tion and Management (ICICM 2017), Moscow, Russia, 28-30 August, 2017, pp. 56-61. doi 10.1145/3134383.3134412, ISBN: 978-1-4503-5279-6. SJR 0.132 (2018)
 17. S. Ilieva S., Penchev A., Petrova-Antonova D. (2016) Internet of Things Framework for Smart Home Building. In: Chugunov A., Bolgov R., Kabanov Y., Kampis G., Wimmer M. (eds) Digital Transformation and Global Society. DTGS 2016. Communications in Computer and Information Science, vol 674. Springer, Cham, ISBN 978-3-319-49700-6, pp. 450-462, DOI 10.1007/978-3-319-49700-6_45. SJR 0.168 (2018)
 18. Petrova-Antonova D., S. Ilieva (2016). Methodology for Teaching Software Systems based on Entrepre-neurship Learning Style, Automatics and Informatics, pp. 56-61.
 19. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, D. Manova (2016). TASSA: A Testing as a Service Framework for Web Service Compositions, Proceedings of the International Workshop on domAin specific Model-based Ap-pRoaches to vErificaTion and validaTiOn (AMARETTO 2016), ISBN: 978-989-758-166-3, Rome, Italy, pp. 33-42, doi. 10.5220/0005844400330042. SJR 0.145 (2018)
 20. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, V. Stoyanova (2015). A pattern for WSDL-Based Testing of Web Service Compositions. Proceedings of the 20th European Conference on Pattern Languages of Programs, doi. 10.1145/2855321.2855324, pp. 2:1-2:6, ISBN: 978-1-4503-3847-9. SJR 0.111(2010)
 21. D. Petrova-Antonova, Manova D., Ilieva S. (2015) TASSA: Testing Framework for web service orches-trations, 10th International Workshop on Automation of Software Test In Conjunction with The 37th In-ternational Conference on Software Engineering, 16-24 May, 2015, Firenze, Italy, pp. 8-12, Electronic ISBN: 978-1-4673-7022-6, DOI: 10.1109/AST.2015.9. SJR 0.196 (2016)
 22. D. Petrova-Antonova, Kuncheva K., Ilieva S. (2015) Automatic Generation of Test Data for XML Sche-ma-based Testing of Web Services, 10th International Conference on Software Engineering and Applica-tions (ICSOFT-EA), 20-22 July, Colmar, France, doi 10.5220/0005500602770284, pp. 277-284, Electronic ISBN: 978-9-8975-8139-7. SJR 0.111(2018)
 23. Georgieva O., D. Petrova-Anonova (2015). Integrated QoS Assessment of Web Services. The Interna-tional Workshop on Soft Computing and Applications (IWSCA 2015), Liverpool, pp. 1344-1348, Electronic ISBN: 978-1-5090-0154-5.
 24. Baylov K., Petrova-Antonova D., Dimov, A. (2015). Platform for Autonomous Service Composition. Pro-ceedings of the Eleventh International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, pp. 30-36, ISBN: 978-1-61208-405-3.
 25. Georgieva O., D. Petrova-Antonova (2015). Web Service Selection Based on Integrated QoS Asses-ment. The Tenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, ISBN: 978-1-61208-432-9, pp. 114-118.
 26.  Gourova E., D. Petrova-Antonova, P. Dulev, B. Bontchev (2014). M-learning pilot at Sofia University. Proc. 10th International Conference M-Learning 2014, ISBN: 978-989-8704-02-3, pp. 323-326.
 27. Manova D., D. Petrova-Antonova, S. Ilieva, I. Manova, (2014). XML Schema Based Generation of Test Data. Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2014), 18-19 September 2014, Bulgaria, pp. 325-332.
 28.  Baylov K., Petrova-Antonova D., Dimov, A., (2014). Web service QOS specification in BPEL descrip-tions. Proceeding of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2014), Rousse, Bulgaria, June 27, ACM ICPS Vol. 883, ACM Inc., NY, USA, 2014, ISBN: 978-1-4503-2753-4, DOI 10.1145/2659532.2659632, pp. 264-271. SJR 0.169 (2018)
 29.  Petrova-Antonova D., Hristova N., Georgieva О., (2014). RecSS: automation of QoS-aware web ser-vice selection. Proceeding of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2014), Rousse, Bulgaria, June 27, ACM ICPS Vol. 883, ACM Inc., NY, USA, 2014, ISBN: 978-1-4503-2753-4, DOI 10.1145/2659532.2659632, pp. 256-263. SJR 0.169 (2018)
 30. Georgieva О., Petrova-Antonova D., (2014). QoS-aware Web Service Selection Accounting for Uncertain Constraints. Proceeding of the 40th IEEE Euromicro Conference on SEAA, August 27-29, 2014, Verona, Italy, ISBN: 978-1-4799-5795-8, doi. 10.1109/SEAA.2014.31, pp. 174-177. SJR 0.21 (2018)
 31. Petrova-Antonova D., O. Georgieva (2013). Systematic Approach for QoS Estimation of Web Ser-vices, Proceeding of the 15th International Conference on Information Integration and Web-based Appli-cations & Services (iiWAS), 2-4 December, Viena, 2013, pp. 644-648. SJR 0.208 (2011)
 32. Manova D., S. Ilieva, D. Petrova-Antonova. (2013) Testing Web Service’s Compositions Following TASSA Methodology. Proceeding of the 14th International Conference on Computer Systems and Tech-nologies (CompSysTech’2013), Rousse, Bulgaria, June 28-29, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA, 2013, ISBN: 978-1-4503-2021-4, DOI 10.1145/2516775.2516817, pp. 185-192. SJR 0.169 (2018)
 33. Petrova-Antonova D., E. Gourova. (2013) Web Site Development and M-Learning: The Case of Soft-ware Engineering Department in Sofia University. Proceeding of 11th International Conference "Chal-lenges in Higher Education and Research in the 21st Century" (CHER’2013), June 4, Sozopol, Bulgaria, pp. 46-48.
 34. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, V. Stoyanova, I. Manova, V. Pavlov. (2013) An Automated Approach for Fault Injection Testing of BPEL Orchestrations. Proceeding of the 17th Conference on European Sys-tems & Software Process Improvement and Innovation (EuroSPI2’2013), June 25-27 2013, Dundalk, Ire-land, F. McCaffery et al. (Eds.): Systems, Software and Services Process Improvement 2013, Commu-nications in Computer and Information Science, Vol. 364, Springer, Heidelberg, ISBN: 978-3-642-39178-1, pp. 84-95. SJR 0.168 (2018)
 35. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, V. Stoyanova. (2013) TESSI: A Web Service Testing Tool. Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Research Challenges in Information Science, May 29-31 2013, Paris, France, ISBN 978-1-4673-2914-9, pp. 665-666. SJR 0.217 (2018)
 36. Stoyanova V., D. Petrova-Antonova, S. Ilieva. (2013) Automation of Test Case Generation and Execu-tion for Testing Web Service Orchestrations, Proceedings of the 7th IEEE International Symposium on Service Oriented System Engineering, (SOSE’2013). San Francisco Bay, March USA, 25-28, 2013, pp. 274-279, DOI 10.1109/SOSE.2013.9. SJR 0.23 (2018)
 37. Гурова Е., Р. Николов, А. Антонова, Л. Гълъбова, К. Тотева, Л. Зографова, Я. Тодорова, Д. Пет-рова-Антонова, Д. Кабакчиева. (2012) Управление на знания, Булвест 2000, ISBN 978-954-18-0839-9, 2012.
 38. Dimov, A., K. Dimitrova and D. Petrova-Antonova. (2012) Towards database-centric systems reusability. Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC’2012). Istanbul, Turkey. August 21-23, 2012, pp. 235-240.
 39. Тилянов Н., И. Койчев. Д. Петрова-Антонова, Система за препоръки, базирани на съдържание на електронни документи, Автоматика и информатика, № 2, 2012.
 40. Dimov, A., D. Petrova-Antonova, S. Stavru and I. Pavlova. (2012) Autonomic and Reconfigurable Com-positions of Web Services Based on Quality of Service. Proceedings of the International Conference on Information Technologies, (InfoTech’2012). Varna, Bulgaria. September 20-21, 2012. Pp. 53-60.
 41. Ilieva, S., I. Manova, D. Petrova-Antonova. (2012) Towards a Methodology for Testing of Business Pro-cesses. Proceeding of the 3rd International Workshop Automating Test Case Design, Selection and Evaluation (ATSE'2012), Wrocław, Poland, September 9-12, 2012, pp.1315-1322. SJR 0.364 (2018)
 42. Ilieva, S., D. Petrova-Antonova, B. Bonev. (2012) Testing and monitoring of BPEL orchestrations with TASSA framework. Proceeding of the 1st Internet & Business Conference (IBC’2012), Rovinj, Croatia, June 27-28, 2012, pp. 156-161. 
 43. Dimov, A., S. Stavru, D. Petrova-Antonova and I. Krasteva. (2012) Towards Applicability of Agile Software Development Methodologies. Proceeding of the 47th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST’2012). Veliko Tarnovo, Bulgaria. June 28-30, pp. 485-488.
 44.  Petrova-Antonova D., S. Ilieva. (2012) An Architectural Approach for Dynamic Web Service Composi-tion. Proceeding of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2012), Rousse, Bulgaria, June 22-23, 2012, pp. 171-178. SJR 0.169 (2018)
 45. Petrova-Antonova D., S. Ilieva. (2012) DYSCO: A Platform for Dynamic QoS-Aware Web Service Com-position. Proceeding of the IADIS International Conference on Theory and Practice in Modern Compu-ting 2012, Lisbon, Portugal, July 17-19, 2012, pp. 91-94. SJR 0.101 (2014)
 46. Петрова-Антонова Д. (2012) Тестване на софтуерни системи в .NET среда. Ръководство за лабо-раторни упражнения, Университетско издателство СУ “Св. Кл. Охридски”, ISBN: 978-954-07-3302-9,  2012. 
 47. Петрова-Антонова Д. (2012) Проектиране и интегриране на софтуерни системи с .NET технологии. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство СУ “Св. Кл. Охридски”,  ISBN: 978-954-07-3301-2, 2012. 
 48. Petrova-Antonova D., S. Ilieva, I. Manova, D. Manova. (2012) Towards Automation Design Time Testing of Web Service Compositions. e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 6, Issue 1, ISSN 1897-7979, doi. 10.5277/e-Inf120105, 2012, pp. 61-70. SJR 0.364 (2018)
 49. Petrova-Antonova D., A. Dimov. (2011) Towards a Taxonomy of Web Service Composition Approaches. Journal of Scalable Computing: Practice and Experience, West University of Timisoara, Romania, Vol. 12, No. 4, 2011, ISSN 1895-1767, pp. 377–384. 0.182 (2018)
 50. Dimov, A., D. Petrova-Antonova. (2011) Service-Oriented Approaches for Embedded Software Sys-tems, Proceeding of the 8th International Scientific Conference „Investments in the Future”, Varna, Bul-garia, October 6-8, 2011, pp. 213-217.
 51. Hristov S., D. Petrova-Antonova, S. Ilieva. (2011) Virtual Infrastructure Cloud Manager for Data Centers. Proceeding of the International Conference on Automatics and Informatics, Sofia, Bulgaria, October 3-7, 2011, pp. B-351-B-354. 
 52. Pavlova I., D. Petrova-Antonova, A. Eskenazi, S. Ilieva, A. Dimov. (2011) An Analysis and Forecast of Software and Services Research in Bulgaria – Comparing the Situation Two Years Later. Proceeding of the 3rd International Conference on Software, Services and Semantic Technologies (S3T’2011), Bour-gas, Bulgaria, September 1-3, 2011, Springer, Heidelberg, Vol. 101, pp. 103-110. SJR 0.123 (2015)
 53. Petrova-Antonova D., A. Dimov. (2011) A QoS Driven Approach for Probability Evaluation of Web Service Compositions, Proceeding of the 6th International Conference on Software and Data Technology (ICSOFT’2011), Seville, Spain, July 18-23, 2011, pp. 321-326, doi. 10.5220/0003602303210326. SJR 0.135 (2014)
 54. Manova, I., D. Manova, V. Pavlov, S. Ilieva, D. Petrova-Antonova. (2011) Fault Injection Testing of Web Service Business Processes. International Journal on Information Technologies & Security, Year 3, No. 2, ISSN 1313-8251, 2011, pp. 3-12. 
 55. Manova, D., I. Manova, S. Ilieva, D. Petrova-Antonova. (2011) faultInjector: A Tool for Injection of Faults in Synchronous WS-BPEL processes. Proceeding of the 2nd Eastern European Regional Confer-ence on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS-EERC’2011), Bratislava, Slovakia, Sep-tember 5-6, 2011, pp. 99-105. SJR 0.113 (2014)
 56. Petrova-Antonova D., R. Simov. (2011) jQRSS: a jQuery plugin for RSS and Atom feeds parsing. Pro-ceeding of the 12th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSys-Tech’2011), Vienna, Austria, June16-17, 2011, pp. 641-646. SJR 0.169 (2018)
 57. Spassov I., D. Petrova, V. Pavlov, S. Ilieva. (2011) DDAT: Data Dependency Analysis Tool for Web Service Business Processes. 2nd International Workshop on “Software Quality SQ” within The International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA’2011) June 20-23, 2011, Santander, Spain, B. Murgante et al. (Eds.): ICCSA 2011, Part V, LNCS 6786, Springer, Heidelberg, pp. 232-243. SRR 0.283 (2018)
 58. Spassov I., D. Petrova, V. Pavlov, S. Ilieva. (2011) An approach for Data Dependency Analysis of web service business processes, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Tome 64, No. 3, 2011, pp. 405-412. SJR 0.205 (2018) IF 0.321 (2018)
 59. Todorova, K., K. Dimitrov, D. Petrova - Antonova, A., Antonova. (2011) Challenges in E-learning and Organizational Behavior. Proceeding of the International Conference of E-learning, Distance Education or… The Education of 21st Century, Sofia, Bulgaria, April 6-8, 2011, pp. 131-139.
 60. Petrova-Antonova D. (2011) А QoS Aware Approach for Web Service Selection Based on Probability Evaluation. Proceeding of the IADIS International Conference on Informatics 2011, Rome, Italy, July 20 - 22, 2011, pp. 43-50. SJR 0.101 (2018)
 61. Petrova-Antonova D. (2010) QoS-Enhanced Framework Facilitating Web Service Publication and Dis-covery, School for Young Scientists “Innovations and business process management” within Internation-al Conference on Automatics and Informatics, Sofia, Bulgaria, October 3-7, 2010, pp. 13-16.
 62. Pavlov V., B. Borisov, S. Ilieva, D. Petrova-Antonova. (2010) Framework for Testing Service Compositions. Proceeding of the 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC’2010), Timisoara, Romania, September 23-26, 2010, pp. 557-560. SJR 0.175 (2014)
 63. Petrova-Antonova D. (2010) Cost dependent QoS-based discovery of web services, Proceeding of the 2nd International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, Varna, Bulgaria, Sep-tember 11-12, 2010, pp.152-159. 
 64. Petrova-Antonova D., I. Krasteva, S. Ilieva. (2010) Approaches Facilitating WS-BPEL Testing, Proceed-ing of the 17th Conference on European Systems & Software Process Improvement and Innovation (Eu-roSPI2’2010), Grenoble Institute of Technology, France, September 1-3,  2010, pp. 5.1-5.17.
 65. Antonova A., D. Petrova-Antonova. (2009) Web 2.0 technologies, knowledge management and chal-lenging business opportunities. Proceeding of the 2nd International Conference of Entrepreneurship In-novation and Regional Development (ICEIRD’2009), Thesaloniki, Greece, April 24-25, 2009, pp. 484-493.
 66. Petrova-Antonova D., Ivelina Vacheva. (2009) Approach for data replication on MS SQL Server. Pro-ceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2009), Rousse, Bulgaria, June 18-19, 2009, pp. II.12.1-II.12.8. SJR 0.169 (2018)
 67. Petrova-Antonova D., S. Ilieva. (2009) Towards Unifying View of QoS-Enhanced Web Service Descrip-tion and Discovery Approaches. Proceeding of the European Yong Researchers Workshop on Service Oriented Computing (YR-SOC’2009), Pisa, Italy, June 17-19, 2009, pp. 99-113. SJR 0.305 (2018)