Таня Георгиева Тонова

Таня Георгиева Тонова

Изследовател (R3)
Доцент
Доктор
Имейл: 
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-673
Кабинет: 
ФМИ-525
Приемно време: 

вторник 15-17

Образование и научни степени

 • 1978 - магистър, СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика

Научни интереси

 • методика на обучението по математика
 • когнитивна психология
 • евристика
 • компютърно подпомогнато обучение

Преподавателска дейност

Зимен семестър

 • Училищен курс по алгебра и анализ (2 курс), Методика на обучението по математика – обща част (3 курс);

Летен семестър

 • Методика на обучението по математика – специална част (4 курс), Компютърна евристика (изборен курс, 2–4 курс )

Списък с публикации

 1. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи, Математика и информатика, бр. 5, 2005, стр. 15–20 (съавтор)
 2. Виртуална образователна среда – принципи и цели, Математика и информатика, бр. 4, 2005, стр. 12–15
 3. Learning Environment for a Graphical Approach to Parametrical Problems, III Congress Of Mathematicians Of Macedonia, Struga, September 29 – October 2, 2005
 4. Компютърът като инструмент за повишаване интереса към математиката, ІІІ есенна научна конференция на ФНПП на СУ “Св. Кл. Охридски”, 19–24 септември 2005 г., Китен (съавтор)
 5. Computer Heuristics with the Dynamics Software Geonext, International Conference on Mathematics Education, 3–5 June, 2005, Svishtov – Bulgaria
 6. Компютърът като помощник на математиката в начален курс, 35 Пролетна конференция на СМБ, 6–9 април 2005г., Боровец–България(съавтор)
 7. Върху целите на обучението по математика в ІІІ клас, ІІ есенна научна конференция на ФНПП на СУ “Св. Кл. Охридски”, 20–25 септември 2004 г., Китен
 8. An Aspect of the Learning Paradox, International Congress MASSEE’2003, September 15–21, 2003, Borovets, Bulgaria
 9. Математически състезания, 4–7 клас, Регалия6, 2004 (съавтор)
 10. Сборник задачи за 6 клас, Просвета, 2003 (съавтор)
 11. Първа математическа читанка, Труд&Прозорец, 2003 (съавтор)
 12. Математическа читанка, Труд&Прозорец, 2000 (съавтор)