Информационни системи

Магистърската програма по Информационни системи е разработена съгласно MSIS 2006: Model Curriculum and Guidelines for Graduate Degree Programs in Information Systems, разработена от Association for Information Systems, Association for Computing Machinery, Association of Information Technology Professionals и International Federation for Information Processing. Името и съдържанието на програмата са разпознаваеми в страната и чужбина.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII272113 Информатика
Магистърска програма: 
Информационни системи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Информационни системи
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Радослава Христова

Насоченост, образователни цели

Бакалавърските степени на висшето образование произвеждат високо образовани специалисти по информационни и компютърни системи, но експерти със задълбочени познания в областта на информационните системи са търсен и оскъден ресурс. Целта на магистърската програма е да запълни тази празнина като предостави необходимото образование.

Магистърската програма е за тези, които имат бакалавърска по Информационни системи; бакалавърска степен в свързани области (информатика, компютърни науки, софтуерно инженерство) и имат опит в областта на информационните системи; и желаещите да навлязат в областта на информационните системи, но нямат предварителни знания за информационните системи. Тези три потока студенти, след завършване на програмата, намират реализацията си в многобройните позиции за специалисти в информационните системи, предлагани от бизнеса и обществения сектор.

Подготовката на студентите в програмата се извършва по програма, която е индивидуална с отчитане на предварителните знания и образователните цели на студентите.

Обучение

Възможните предварителни знания на студентите, постъпващи в програмата, могат да са в някоя от следните категории:

 • Бакалавър по информационни системи. Това са студенти завършили съответната бакалавърска програма и най-често с минимален практически опит.
 • Бакалавър по бизнес администрация. Това са студенти завършили съответната бакалавърска програма и които са слушали поне един обзорен курс по информационни системи.
 • Бакалавър по компютърни науки, софтуерно инженерство или информатика. Това са студенти завършили съответната бакалавърска програма, в която няма специализирани курсове по информационни системи. Те са най-често с минимален практически опит.
 • Други бакалаври в областта на научните изследвания, обществените и хуманитарните науки.
 • Професионалисти. Това са най-често бакалаври или магистри със значителен практически опит.

Магистрите от програмата по информационни системи се подготвят за лидери в областта на информационните системи.
Магистрите завършили програмата придобиват следните умения и знания:

 • основни управленски и технологични знания за информационните системи;
 • базови знания за интеграцията на информационните системи с бизнеса;
 • общи познания за бизнеса и реалния свят от гледната точка на информационните системи;
 • умения за комуникация, взаимодействие с хора и работа в екип;
 • специфични умения за успешна кариера.

Професионални компетенции

Магистърската програма отваря врати към ред традиционни и нови пътеки на кариерата, сред които са:

 • консултантска дейност;
 • интеграция на системи;
 • администрация на данни;
 • мрежи, телекомуникации и инфраструктура;
 • крайни продукти и услуги;
 • разработка на софтуер;
 • управление на проекти;
 • управление на изнесени и глобални проекти;

Пътеките на кариерата в информационните системи изискват студентите да познават технологиите, бизнеса и средата, с които и в които ще работят.

Професионална реализация

За да се постигне добра реализация на магистрите на пазара на труда е предвидено множество от курсове и практика в конкретна област на информационните системи. Типичните цели и реализация на магистрите от програмата са:

 • напредък в текущата работна позиция;
 • навлизане в управлението на информационните системи;
 • консултант по управлението на информационните системи;
 • вътрешен консултант по управлението на информационните системи;
 • ръководител на отдел по информационните системи;
 • ръководител на информационно-технологичен отдел;
 • ъководител по изнасянето на дейности;
 • ръководител на проект;
 • предприемач в информационните технологии;
 • системен интегратор;
 • специалист (технически, уеб);
 • аналитик/проектант на системи;
 • специалист по информационно-технологична инфраструктура;
 • ръководител/аналитик на мрежи;
 • бизнес аналитик;
 • администратор на бази от данни;
 • специалист по обвързването на информационните технологии с бизнес функциите.

Магистрите от програмата имат възможност да продължат образованието си в докторантски програми и да заемат академични длъжности.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

Ръководител: доц. д-р Радослава Христова
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 508
e-mail: radoslava@fmi.uni-sofia.bg

Научен консултант: проф. д-р Владимир Димитров