Информационни системи

Магистърската програма по Информационни системи е разработена съгласно MSIS 2006: Model Curriculum and Guidelines for Graduate Degree Programs in Information Systems, разработена от Association for Information Systems, Association for Computing Machinery, Association of Information Technology Professionals и International Federation for Information Processing. Името и съдържанието на програмата са разпознаваеми в страната и чужбина.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII272113 Информатика
Магистърска програма: 
Информационни системи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Информационни системи
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Владимир Димитров

Насоченост, образователни цели

Бакалавърските степени на висшето образование произвеждат високо образовани специалисти по информационни и компютърни системи, но експерти със задълбочени познания в областта на информационните системи са търсен и оскъден ресурс. Целта на магистърската програма е да запълни тази празнина като предостави необходимото образование.

Магистърската програма е за тези, които имат бакалавърска по Информационни системи; бакалавърска степен в свързани области (информатика, компютърни науки, софтуерно инженерство) и имат опит в областта на информационните системи; и желаещите да навлязат в областта на информационните системи, но нямат предварителни знания за информационните системи. Тези три потока студенти, след завършване на програмата, намират реализацията си в многобройните позиции за специалисти в информационните системи, предлагани от бизнеса и обществения сектор.

Подготовката на студентите в програмата се извършва по програма, която е индивидуална с отчитане на предварителните знания и образователните цели на студентите.

Обучение

Възможните предварителни знания на студентите, постъпващи в програмата, могат да са в някоя от следните категории:

  • Бакалавър по информационни системи. Това са студенти завършили съответната бакалавърска програма и най-често с минимален практически опит.
  • Бакалавър по бизнес администрация. Това са студенти завършили съответната бакалавърска програма и които са слушали поне един обзорен курс по информационни системи.
  • Бакалавър по компютърни науки, софтуерно инженерство или информатика. Това са студенти завършили съответната бакалавърска програма, в която няма специализирани курсове по информационни системи. Те са най-често с минимален практически опит.
  • Други бакалаври в областта на научните изследвания, обществените и хуманитарните науки.
  • Професионалисти. Това са най-често бакалаври или магистри със значителен практически опит.

Магистрите от програмата по информационни системи се подготвят за лидери в областта на информационните системи.
Магистрите завършили програмата придобиват следните умения и знания:

  • основни управленски и технологични знания за информационните системи;
  • базови знания за интеграцията на информационните системи с бизнеса;
  • общи познания за бизнеса и реалния свят от гледната точка на информационните системи;
  • умения за комуникация, взаимодействие с хора и работа в екип;
  • специфични умения за успешна кариера.

Професионални компетенции

Магистърската програма отваря врати към ред традиционни и нови пътеки на кариерата, сред които са:

  • консултантска дейност;
  • интеграция на системи;
  • администрация на данни;
  • мрежи, телекомуникации и инфраструктура;
  • крайни продукти и услуги;
  • разработка на софтуер;
  • управление на проекти;
  • управление на изнесени и глобални проекти;

Пътеките на кариерата в информационните системи изискват студентите да познават технологиите, бизнеса и средата, с които и в които ще работят.

Професионална реализация

За да се постигне добра реализация на магистрите на пазара на труда е предвидено множество от курсове и практика в конкретна област на информационните системи. Типичните цели и реализация на магистрите от програмата са:

  • напредък в текущата работна позиция;
  • навлизане в управлението на информационните системи;
  • консултант по управлението на информационните системи;
  • вътрешен консултант по управлението на информационните системи;
  • ръководител на отдел по информационните системи;
  • ръководител на информационно-технологичен отдел;
  • ъководител по изнасянето на дейности;
  • ръководител на проект;
  • предприемач в информационните технологии;
  • системен интегратор;
  • специалист (технически, уеб);
  • аналитик/проектант на системи;
  • специалист по информационно-технологична инфраструктура;
  • ръководител/аналитик на мрежи;
  • бизнес аналитик;
  • администратор на бази от данни;
  • специалист по обвързването на информационните технологии с бизнес функциите.

Магистрите от програмата имат възможност да продължат образованието си в докторантски програми и да заемат академични длъжности.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Информационни системи236.62 KB

За информация и контакти

Ръководител: проф. д-р Владимир Димитров
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 594
e-mail: cht@fmi.uni-sofia.bg