Мехатроника и роботика

Съвременните информационни и комуникационни технологии се превръщат в основа на цялостната човешка дейност. Изключително е навлизането на автономните, автоматизираните и роботизирани системи в производството, здравеопазването, транспорта и пр. Образователната програма „Мехатроника и роботика” има интердисциплинарен характер предвид обединяването на науката за материалните обекти - механиката и науката за информацията – информатиката. За основа на това обединение служи най-общо казано математиката, поради което програмата е и част от учебния план на ФМИ.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII322113 Информатика
Магистърска програма: 
Мехатроника и роботика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Мехатроника и роботика
Език на преподаване: 
Български
Английски
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Георги Бояджиев

Насоченост, образователни цели

Основна цел на магистърската програма по мехатроника и роботика е да подготвя специалисти в перспективни области, свързани с изкуствения интелект, автоматизацията на производството в промишленостите, изследователска и развойна дейност. Цели се студентите завършили програмата да получат знания и умения необходими за проектиране, поддържане, усъвършенстване и програмно осигуряване на роботизирани системи.

Обучение

Тази магистърска програма е подходяща за хора, които имат придобита бакалавърска степен по Информатика, Компютърни науки, Информационни системи, Софтуерно инженерство, Математика и информатика, Приложна математика или сходна специалност. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с изкуствения интелект, механиката, компютърното зрение и мултимедията – математически аспекти и програмно-технически въпроси. Предвижда се изучаване и използване на конкретни роботизирани системи. Има възможност за осъществяване на сътрудничество с водещи фирми от направлението. По време на това сътрудничество ще се организират целенасочени стажове по тематиката. Предвидени са допълнителни курсове, които имат за цел да осигурят необходимата базова подготовка на магистрантие за придобиване на знания от области, които не влизат в бакалавърските програми на ФМИ. Обучението е насочено към студентите и изисква тяхното активно участие в учебния процес чрез подготовка и представяне на презентации, курсови и дипломни работи. Стимулира се работата в групи. Преподавателите имат богат опит пряко свързан с използването на съвременни информационни технологии в областта на роботиката.

Професионални компетенции

Програмата дава възможност на обучаемите да се развият като специалисти в областта на роботиката. Целта на програмата е след завършването й студентите да придобият знания, умения и практически опит в следните области:

  • Анализ, проектиране, внедряване и поддържане на роботизирани системи.
  • Разработване и използване на технологии основани на роботиката за решаване на научно-изследователски задачи;
  • Формулиране на проблемите, анализ на възможностите, оценяване на перспективите и създаване на подходи, методи, техники и софтуерни средства при създаване, внедряване и управление на роботи.
  • Изграждане на нови концепции за управление на процеси и системи.

Професионална реализация

Магистърската програма по мехатроника и роботика предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като: специалисти по проектиране, разработка и внедряване на роботизирани системи; специалисти, разработващи вградени системи; оператори и администратори на роботизирани системи; научни работници и преподаватели в областта на Мехатрониката и роботиката. Студентите, които са завършили магистърската програма, могат успешно да се реализират като проектанти, експерти, консултанти и други.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Мехатроника и роботика171.58 KB

За информация и контакти

проф. д-р Георги Бояджиев
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164 
тел.: +359 2 8161 562
e-mail: george@fmi.uni-sofia.bg

сайт на програмата: https://mr.fmi.uni-sofia.bg