Процедури за научни степени и академични длъжности

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 26.06.2017 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (в сила от 05.05.2018 г.)
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 06.07.2018 г.)

Формуляри за доклади-предложения за:

За главен асистент по професионално направление:

4.5. Математика (Числени методи) - един, за нуждите на катедра "Числени методи и алгоритми" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата, ДВ бр. 102/11.12.2018 г..
Връзка към обявата на сайта на СУ

За асистент по професионално направление:

1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика и информатика) - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата, вестник „Сега“, бр.245 от 19.10.2018 г.  
Връзка към обявата на сайта на СУ