Процедури за научни степени и академични длъжности

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 26.06.2017 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (в сила от 05.05.2018 г.)
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила от 06.07.2018 г.)

Формуляри за доклади-предложения за:

За доцент по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) - един за нуждите на катедра "Информационни технологии" със срок 2 месеца от публикуването на обявата.
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) - един за нуждите на катедра "Информационни технологии" със срок 2 месеца от публикуването на обявата.
  Повече информация за обявените процедури (конкурси) можете да намерите на сайта на СУ.

За главен асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Геометрия) – един, за нуждите на катедра „Геометрия“ със срок 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник, бр. 44 от 29.05.2018 г.
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един, за нуждите на катедра „Информационни технологии“ със срок 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник, бр. 44 от 29.05.2018 г.
  Повече информация за обявените процедури (конкурси) можете да намерите на сайта на СУ.

За асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) - един, за нуждите на катедра „Математическа логика и приложенията й“ със срок 3 месеца от публикуването на обявата във вестник „Сега“, бр.122 от 28.05.2018 г.
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) - един, за нуждите на катедра „Информационни технологии“ със срок 3 месеца от публикуването на обявата във вестник „Сега“, бр.122 от 28.05.2018 г. 
  Повече информация за обявените процедури (конкурси) можете да намерите на сайта на СУ.

За ОНС "Доктор"