Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г., 2-ро класиране

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

 • Второ класиране на 6.10.2017г.– ще бъде обявено на сайта на Софийския университет.
  Срокът
  за записване на студентите, приети на 2-ро класиране е от 9.10.2017г. до 11.10.2017г., записването става в стая 220, ФМИ (приемно време от 9.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.30 часа). 

Необходими документи за записване

 1. Копие от диплома за висше образование ( ако не е приложена при кандидатстването). Ако предстои издаване на дипломата се задължавате да предоставите копие от нея в определен срок.
 2. Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра;
 4. Документ за платена семестриална такса за обучение

Преди записването е необходимо всеки студент да отиде в касата на ФМИ (стая 215) с попълнена студентска книжка, за да сложат печат за платена семестриална такса.

Заплащането на семестриалната такса може да стане:

 • На касите на ФМИ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
 • EASY PAY – без код, като банков превод
 • EPAY- без код, като банков превод

Годишни такси за обучение на магистри – учебна 2017/18г.

СпециалностДържавна
субсидия (ДС)*
ред. об.
Обучение
срещу запл.
ред. об.
Държавна
субсидия (ДС)*
 зад. об.
Обучение
срещу запл.
зад. об.
Математика800 лв.1680 лв.не се провежда обучениене се провежда обучение
Приложна математика800 лв.1680 лв.не се провежда обучение1680 лв.
Математика и информатика400 лв.1000 лв.300 лв.500 лв.
Информатика800 лв.2200 лв.не се провежда обучениене се провежда обучение