Записване за летен семестър на 2017/2018 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно, 29.01.-23.02.2018

Срокът за записване на студентите от ФМИ (ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовна форма на обучение) за летния семестър на 2017/2018 учебна година е от 29.01.2018г. до 23.02.2018г., включително. За записването е необходимо:

I. Плащане  на семестриална такса.  Може да се извърши по един от следните начини:

I.1. В брой или чрез банкова карта (на ПОС терминал) в касата на ФМИ (каб.215). След плащането се поставя печат за платена семестриална такса в студентската книжка;

I.2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на ФМИ - СУ “Св. Климент Охридски”:
Българска народна банка - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена (на обучаващия се);
ЕГН (на обучаващия се);
факултет (Факултет по математика и информатика (ФМИ));
специалност;

форма на обучение  (редовна);
степен на обучение  (бакалавър/магистър);
факултетен номер.
При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя. Задължително следва да се постави печат за платена семестриална такса в студентската книжка - в касата на ФМИ (каб. 215); 

I.3. Чрез системата СУСИ -  В този случай отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка.

II. Записване и заверка на студентската книжка за летния семестър на 2017/2018 уч.г. Осъществява се в отдел "Студенти" (след като е заплатена семестриалната такса) - каб. 221, ФМИ, от 9:30 до 12:00 и от 13:30 до 16:30 ч.

Студентите, които не спазят горепосочените срокове ще бъдат отстранени със заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски“.